Wielkość tekstu

Urząd Gminy Sulęczyno

  KARTA DUŻEJ RODZINY 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).
  Program ma zasięg ogólnokrajowy – adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych (mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci) bez względu na ich miejsce zamieszkania.
  W ramach tego programu zostaje wprowadzona KARTA DUŻEJ RODZINY. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Wykaz uprawnień dla rodzin wielodzietnych oraz podmiotów je przyznających zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

  Zatem zapraszamy rodziny wielodzietne do składania wniosków o wydanie karty.

  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
  1) dowód osobisty wnioskodawcy,
  2) PESEL członków rodziny (drugiego rodzica i dzieci pozostających na utrzymaniu),
  3) akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka,
  4) zaświadczenie (w przypadku kontynuowania nauki) o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,
  5) orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

  Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, od pon. – śr. w godz. od 7:30 do 15:30, czw. w godz. od 7:30 do 16:30 oraz pt. w godz. od 7:30 do 14:30.

  KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY
  Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały na terenie Gminy Sulęczyno, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie i przysługuje niezależnie od dochodu:
  1. Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 25 roku życia – w przypadku nauki oraz bez ograniczeń wiekowych — w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  2. Rodzicowi, małżonkowi rodzica, jeśli nabył uprawnienia wynikające z programu (nie tracą ich pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu).
  3. Rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli kontynuują naukę.

  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
  W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. W przypadku stwierdzenia przez pracownika GOPS utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
  Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez GOPS w Sulęczynie.
  W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.
  Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.
  Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
  W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.
  W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

   KOMUNIKAT DOT. MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej należy złożyć wniosek w wersji papierowej lub za pomocą portalu Emp@tia. W celu uzyskania elektronicznej Karty należy podać numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Przedmiotowe dane są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto we wniosku można zaznaczyć, czy wskazana karta ma być dostępna na urządzeniu mobilnym właściciela karty, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym wnioskodawcy.
  Uzyskanie karty w wersji elektronicznej jest znacznie szybsze od wersji tradycyjnej. Dzięki dedykowanej aplikacji korzystanie z karty jest możliwe przed upływem 24 godzin od jej przyznania, bez konieczności oczekiwania na wydruk wersji tradycyjnej. Osoby posiadające już kartę, jak i osoby dopiero ubiegające się o nią, mogą złożyć wniosek o kartę tradycyjną lub elektroniczną. Z kart można korzystać równolegle w obu tych formach.
  Przyznanie karty w formie elektronicznej wiążę się z otrzymaniem na adres e-mail numeru Karty. Na wskazane we wniosku numery telefonu zostanie natomiast przekazana wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji. Aplikację należy pobrać z Google Play lub Apple Store.

  KOMUNIKAT WS. KARTY DUŻEJ RODZINY DLA RODZICÓW, KTÓRZY MAJĄ LUB MIELI NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
  Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie tj. od pon. – środ. od godz. 7.30 do godz. 15.30, czwartek od godz. 7.30 do godz. 16.30, piątek od godz. 7.30 do 14.30, pokój Nr 4 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).
  Składając wniosek o przyznanie Karty, należy przedstawić:
  - imiona i nazwisko,
  - datę urodzenia a w przypadku śmierci informację o zgonie,
  - numery PESEL członków rodziny,
  - stan cywilny,
  - obywatelstwo,
  - informacje o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód, unieważnienie lub stwierdzenie przez sąd nie istnienia związku małżeńskiego,
  - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
  - dowody osobiste Wnioskodawcy oraz współmałżonka.

   

  Czytany 1392 razy