Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo (19)

WFOSiGW1

W związku z wystąpieniem nawałnicy w dniach 11/12 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Sulęczyno uległy uszkodzeniu eternitowe pokrycia dachowe. W 2018 roku w ramach konkursu przeprowadzono 5 inwestycji, polegających na utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Łącznie utylizacji zostało poddanych ok. 1510 m2 eternitu, który znajdował się na dachach budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulęczyno. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty, utylizacji zostało poddanych 20,26 Mg odpadów zawierających azbest. Łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł 24 353,12 zł z czego 10 984,50 zł stanowi koszt kwalifikowany. Zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-37/238/2018/2087 zawartą pomiędzy Gminą Sulęczyno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina Sulęczyno otrzymała dotację w wysokości 10 984,50 zł, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych. Powyższa dotacja została udostępniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Harmonogramy wywozu
odpadów na rok 2019

Poniżej przedstawiamy harmonogramy wywozu odpadów dla poszczególnych nieruchomości w formie plików PDF do pobrania:

 

- Harmonogramy 2019: budynki mieszkalne i nieruchomości niezamieszkałe

 

- Harmonogramy 2019: domki letniskowe 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 1 stycznia 2019 r. !

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ustalono w dniach:

15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych wnoszą opłaty bez wezwaniadokonując wpłaty w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy bądź u

inkasenta (sołtysa).

Wpłat można dokonywać również częściowo np.: co miesiąc ale wtedy tylko w kasie Urzędu Gminy bądź przelewem na rachunek bankowy.

Nazwa odbiorcy – Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno

Nazwa banku – Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddz. Sulęczyno

41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele domków letniskowych – opłata ryczałtowa roczna

 

1 domek letniskowy – odpady segregowane

304,00 zł

1 domek letniskowy – odpady niesegregowane

455,00 zł

 

Właściciele nieruchomości stale zamieszkałych – opłata miesięczna

Wielkość gospodarstwa domowego

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

1 – osobowe

25,00 zł.

37,00 zł.

2 – osobowe

38,00 zł.

57,00 zł.

3 – osobowe

54,00 zł.

82,00 zł.

4 – osobowe

61,00 zł.

92,00 zł.

5 – osobowe

68,00 zł.

101,00 zł.

6 – osobowe

74,00 zł.

111,00 zł.

7 i więcej – osobowe

81,00 zł.

121,00 zł.

 

 

Do pobrania: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 


 Obowiązujący system segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Sulęczyno

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, którego celem jest ujednolicenie sytemu segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju, z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzono na terenie Gminy Sulęczyno nowy system segregacji odpadów z podziałem na pięć frakcji. Szczegółowy sposób segregacji przedstawia niżej zamieszczona tabela:


 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą:
„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCY AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2018).

Podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulęczyno:

 

REMONDIS Sp. z o. o.02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 – Oddział w Lęborku,
ul. Kossaka 91/95, 84-300 Lębork

 

ELWOZ Sp. z o. o. Szklana 44, 83-334 Miechucino – Oddział Sierakowice
ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

 

Stanisław Staubach „USŁUGI TRANSPORTOWE” – ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla

 

Andrzej Koszałka „PHU SANIKO” – ul. Ceynowy 8/1, 83-300 Kartuzy

 

Sommer Sp. z o. o. – ul. Poznańska 39, 76-200 Słupsk


Osiągnięte poziomy recyklingu za rok 2018

1. Poziom redukcji masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji – 7,00 %

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła – 32,00 %

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,00 %


DNI OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KŁODNIE

(PSZOK)

Każdy piątek i sobota od godz. 10.00 do godz. 18.00

w okresie od 1 listopada do 31 marca PSZOK jest czynny w godzinach od godz. 9.00 do godz. 16.00

Odpady przyjmowane są nieodpłatnie w ilościach określonych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Sulęczyno.

 

Podział sekcji (ciągły) 

Frakcje zebrane w sposób selektywny:

- papier i tekturę,

- opakowania wielomatriałowe,

- szkło, szkło okienne,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- odpady zielone,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

-zużyte opony (8 sztuk rocznie z gospodarstwa domowego)

- gruz budowlany (do 3 m3 rocznie z gospodarstwa domowego)

- popiół,

- przeterminowane leki i chemikalia

 

Niebezpieczne odpady powstające w gospodarstwie domowym:

- resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

-rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

- zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

-środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyte kartridże i tonery,

- przepracowane oleje


Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Sulęczyno. 

Zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Sulęczyno zajmuje się firma ELWOZ Spółka z o. o. z Sierakowic. Odbiór odbywa się podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym każdego roku. Szczegółowe informacje na temat zbiórek odpadów wielkogabarytowych zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Sulęczyno oraz gminnych tablicach ogłoszeń.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w każdy piątek
i sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Kłodnie.


Informacja o zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Sulęczyno.

Na terenie Gminy Sulęczyno nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane są do Międzygminnego Składowiska Odpadów w Chlewnicy, 76-230 Potęgowo.


 W poniższym linku do pobrania znajduje się Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęczyno za rok 2018

Do pobrania - ANALIZA 

 

 

 

 

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.

 

W związku z wystąpieniem nawałnicy w dniu 11/12 sierpnia 2017 r. na terenie gminy Sulęczyno uległo uszkodzeniu 61 pokryć dachowych z azbestu. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty, utylizacji zostało poddanych 86,4 Mg odpadów zawierających azbest.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 69 119,94 zł co stanowi 100 % kosztu kwalifikowanego, który Gmina Sulęczyno otrzymała, zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III—37/295/2017/AZBEST-usuwanie szkód-2017 zawartą pomiędzy Gminą Sulęczyno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Powyższa dotacja została udostępniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

AKTYWNY ODNOŚNIK DO STRONY WFOŚiGW w GDAŃSKU

>>> www.wfosigw.gda.pl<<<

wtorek, 14 listopad 2017 12:06

Sprawozdanie z realizacji zadania

Napisane przez

 

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2017

I. OPIS ZADANIA, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

W 2017 roku w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Sulęczyno przeprowadzono 8 inwestycji, polegających na utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Łącznie utylizacji zostało poddanych ok. 1834 m2 eternitu, który znajdował się na dachach budynków mieszkalnych oraz gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulęczyno. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty, utylizacji zostało poddanych 24,76 Mg odpadów zawierających azbest.

 

II.FINANSOWANIE INWESTYCJI

Łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł 21410,02 zł z czego 19.824,09 zł stanowi koszt kwalifikowany. Zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-37/208/2017/AZBEST-2017 zawartą pomiędzy Gminą Sulęczyno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina Sulęczyno otrzymała dotację w wysokości 14.868 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych. Powyższa dotacja została udostępniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

III.AKTYWNY ODNOŚNIK DO STRONY WFOŚiGW w GDAŃSKU

>>> www.wfos.gdansk.pl<<<

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w najbliższych dniach utrzymywać się będzie bardzo wysoka temperatura (od 30°C do 35°C). W weekend (25/26) można spodziewać się burz, miejscami z gradem. 

Pamiętajmy, by podczas upałów zachować ostrożność!

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: GOSPODAROWANIE ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE. CZĘŚĆ 2) – USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2015.

piątek, 11 wrzesień 2015 14:32

ABC o azbeście

Napisane przez

„ABC o azbeście”

 1. I.Informacje o szkodliwym działaniu azbestu oraz o założeniach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009 – 2032
 1. 1.Warunki udostępnianiaśrodków przez NFOŚiGW
  1. udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne;
  2. zwrotowi do NFOŚiGW podlegają niewykorzystane środki udostępnione WFOŚiGW oraz pożytki ze środków udostępnionych WFOŚiGW;
  3. NFOSiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOSiGW;
  4. d)środki będą przekazywane na wniosek WFOSiGW w transzach kwartalnych. Limity wypłat określa umowa pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW
  5. 2.Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOSiGW z udziałemśrodkówNFOSiGW
   1. udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;
   2. kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW,w formie dotacji;
   3. kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie mogą przekroczyć iloczynu 400 zł  i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest;
   4. minimalne łącznie zaangażowanie środków WFOŚiGW w realizacje niniejszego programu priorytetowego stanowi 35% kosztów kwalifikowanych;
   5. przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;
   6. przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne;
   7. przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej;
   8. w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznychodbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy,zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielaniaoraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacjidotowana jednostka samorządu terytorialnego.
   9. i)w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 4.2 kwota dofinansowania ze środków NFOŚ i GW wynosi 100% kosztów kwalifikowanych; pkt. 2-6 nie stosuje się;
  6. Beneficjenci

Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 1. 4.Rodzaje przedsięwzięć
  1. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwaniaazbestu i wyrobów zawierających azbest.Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestui wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiemlub powiatu, na którego terenie się znajduje.
  2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową.
  3. Zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” do 2032 roku Polska musi pozbyć się wszystkich wyrobów azbestowych. Program nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki, których realizacja ma doprowadzić do takiego stanu – braku azbestu w naszym otoczeniu.
  4. Informuje się mieszkańców, że samodzielne  podejmowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest szkodliwe dla zdrowia.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókienka wdycha się z powietrzem do płuc, gdzie zostaną już  na zawsze, a ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe – międzybłoniaki, raka płuca i inne poważne zmiany w płucach.

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu (oznacza to, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia). Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka. Jednak nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest dostający się do organizmu drogą pokarmową jest szkodliwy dla zdrowia

Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami są:

 • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach,
 • użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,
 • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
 • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń. Stosowanie wyrobów azbestowych, a w konsekwencji możliwość uwalniania włókien azbestu do środowiska, spowodowało wzrost zainteresowania zdrowotnymi skutkami środowiskowej ekspozycji na azbest.

Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).

Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajników oraz chłoniaków. Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach nowotworów należy postrzegać jedynie jako prawdopodobne.

Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

 1. II.Informacje dotyczące usuwania azbestu - przekierowanie na stronę serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

„Azbestowe archiwum”

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno.

Okres realizacji od maja 2011 r. do października 2011 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 29 403 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 20 218 zł, pozostała kwota tj. 9 185 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 14,57 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2011.

Okres realizacji od października 2011 r. do maja 2012 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 87 678,24 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 60 759,00 zł, pozostała kwota tj. 26 919,24 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano ok. 58,31 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2012.

Okres realizacji od maja 2012 r. do września 2012 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 19 915,82 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 13 941,00 zł, pozostała kwota tj. 5 974,82 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 13,36 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2013.

Okres realizacji od maja 2013 r. do października 2013 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 12 340,00 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 8 355,00 zł, pozostała kwota tj. 3 985,00 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 16,64 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2014.

Okres realizacji od maja 2014 r. do października 2014 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 35 748,80 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 34 168,00 zł, pozostała kwota tj. 1 580,80 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 45,67 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2015.

         Okres realizacji od maja 2015 r. do października 2015 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 10 230,00 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 8 693,00 zł, pozostała kwota tj. 1 537,00 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 13,10 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021.

 

szczepienia W obszarze szczepień ochronnych narosło wiele mitów. Różnego rodzaju stowarzyszenia i nieformalne ruchy rozpowszechniają w mediach nieprawdziwe informacje nie tylko na temat bezpieczeństwa szczepionek ale również kwestionują korzyści dla zdrowia tej formy profilaktyki.
Ponadto ruchy antyszczepionkowe podważają również prawny obowiązek poddawania dzieci szczepieniom ochronnym.

Bezpieczeństwo

O wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi

INFORMUJ

 • Służby dyżurne Państwowej Straży Pożarnej – tel. 998 lub 112;
 • Policję – tel. 997;
 • Pogotowie energetyczne – tel. 991

RODZAJE ALARMÓW


  PDF
Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

Kontakt do OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie

ul. Żeromskiego 5
83-320 Sulęczyno
tel. 058 685 02 11 , tel./fax 058 684 41 87
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: http://ospsuleczyno.pl

Jednostki OSP

Komendant Gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych
Andrzej Roda

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie
ul. Żeromskiego 5
83-320 Sulęczyno
tel. 058 685 02 11 , tel./fax 058 684 41 87
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: http://ospsuleczyno.pl

OSP
Środowisko, Rolnictwo i Bezpieczeństwo