Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

  W 2019 roku Gmina Sulęczyno planuje zrealizować zadanie pn. PRZEBUDOWA CIĄGU SPACEROWO –WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ RZEKI SŁUPII W SULĘCZYNIE – ETAP II. 

  Na realizację tej inwestycji pozyskano dofinansowanie z w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.


  Planowane przedsięwzięcie jest kontynuacją Przebudowy istniejącego ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie. Kontynuacja II etapu rozpoczyna się od ulicy Tartacznej w Sulęczynie, przebiegając przez kładkę dla pieszych nad rzeką Słupią do ulicy Brzozowej łączącej się z drogą wojewódzką na odcinku o długości ok. 60 mb.
  Przebudowa ciągu będzie polegała na poprawie parametrów technicznych poprzez jej częściowe utwardzenie nawierzchnią asfaltową. W projekcie uwzględniono również wykonanie elementów malej architektury – urządzenia sportowe, ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne i tematyczne, stojaki na rowery.
  Celem projektu jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie oraz popularyzację dziedzictwa rybackiego charakterem obszaru LGR Kaszuby.

  W szczegółowym zakresie realizacyjnym inwestycji występują elementy małej architektury, które niewątpliwie pozwolą na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w powiązaniu z kaszubską tradycją rybacką oraz charakteryzują się wielofunkcyjnością - łączą funkcje rekreacyjne, edukacyjne i sportowe. Ciąg pieszo – spacerowy wyposażony w urządzenia sportowe jak i tablice informacyjne o tematyce kaszubskiej tradycji rybackiej łączą funkcje edukacyjne i sportowe tej operacji.

  II etap realizacyjny projektu został opracowany przy zachowaniu zasady likwidacji niepotrzebnych barier oraz wprowadzenia odpowiednich materiałów i urządzeń, które pozwalają na korzystanie z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przez osoby niepełnosprawne.

   

  Czytany 1478 razy