Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

Harmonogramy wywozu
odpadów na rok 2019

Poniżej przedstawiamy harmonogramy wywozu odpadów dla poszczególnych nieruchomości w formie plików PDF do pobrania:

 

- Harmonogramy 2019: budynki mieszkalne i nieruchomości niezamieszkałe

 

- Harmonogramy 2019: domki letniskowe 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 1 stycznia 2019 r. !

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ustalono w dniach:

15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych wnoszą opłaty bez wezwaniadokonując wpłaty w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy bądź u

inkasenta (sołtysa).

Wpłat można dokonywać również częściowo np.: co miesiąc ale wtedy tylko w kasie Urzędu Gminy bądź przelewem na rachunek bankowy.

Nazwa odbiorcy – Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno

Nazwa banku – Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddz. Sulęczyno

41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele domków letniskowych – opłata ryczałtowa roczna

 

1 domek letniskowy – odpady segregowane

304,00 zł

1 domek letniskowy – odpady niesegregowane

455,00 zł

 

Właściciele nieruchomości stale zamieszkałych – opłata miesięczna

Wielkość gospodarstwa domowego

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

1 – osobowe

25,00 zł.

37,00 zł.

2 – osobowe

38,00 zł.

57,00 zł.

3 – osobowe

54,00 zł.

82,00 zł.

4 – osobowe

61,00 zł.

92,00 zł.

5 – osobowe

68,00 zł.

101,00 zł.

6 – osobowe

74,00 zł.

111,00 zł.

7 i więcej – osobowe

81,00 zł.

121,00 zł.

 

 

Do pobrania: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 


 Obowiązujący system segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Sulęczyno

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, którego celem jest ujednolicenie sytemu segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju, z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzono na terenie Gminy Sulęczyno nowy system segregacji odpadów z podziałem na pięć frakcji. Szczegółowy sposób segregacji przedstawia niżej zamieszczona tabela:


 

 

Podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulęczyno:

 

REMONDIS Sp. z o. o.02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 – Oddział w Lęborku,
ul. Kossaka 91/95, 84-300 Lębork

 

ELWOZ Sp. z o. o. Szklana 44, 83-334 Miechucino – Oddział Sierakowice
ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

 

Stanisław Staubach „USŁUGI TRANSPORTOWE” – ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla

 

Andrzej Koszałka „PHU SANIKO” – ul. Ceynowy 8/1, 83-300 Kartuzy

 

Sommer Sp. z o. o. – ul. Poznańska 39, 76-200 Słupsk


Osiągnięte poziomy recyklingu za rok 2018

1. Poziom redukcji masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji – 7,00 %

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła – 32,00 %

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,00 %


DNI OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KŁODNIE

(PSZOK)

Każdy piątek i sobota od godz. 10.00 do godz. 18.00

w okresie od 1 listopada do 31 marca PSZOK jest czynny w godzinach od godz. 9.00 do godz. 16.00

Odpady przyjmowane są nieodpłatnie w ilościach określonych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Sulęczyno.

 

Podział sekcji (ciągły) 

Frakcje zebrane w sposób selektywny:

- papier i tekturę,

- opakowania wielomatriałowe,

- szkło, szkło okienne,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- odpady zielone,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

-zużyte opony (8 sztuk rocznie z gospodarstwa domowego)

- gruz budowlany (do 3 m3 rocznie z gospodarstwa domowego)

- popiół,

- przeterminowane leki i chemikalia

 

Niebezpieczne odpady powstające w gospodarstwie domowym:

- resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

-rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

- zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

-środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyte kartridże i tonery,

- przepracowane oleje


Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Sulęczyno. 

Zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Sulęczyno zajmuje się firma ELWOZ Spółka z o. o. z Sierakowic. Odbiór odbywa się podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym każdego roku. Szczegółowe informacje na temat zbiórek odpadów wielkogabarytowych zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Sulęczyno oraz gminnych tablicach ogłoszeń.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w każdy piątek
i sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Kłodnie.


Informacja o zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Sulęczyno.

Na terenie Gminy Sulęczyno nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane są do Międzygminnego Składowiska Odpadów w Chlewnicy, 76-230 Potęgowo.


 W poniższym linku do pobrania znajduje się Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęczyno za rok 2018

Do pobrania - ANALIZA