Wielkość tekstu
piątek, 30 październik 2015 10:33

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2015.

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: GOSPODAROWANIE ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE. CZĘŚĆ 2) – USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2015.

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

W związku z obowiązkami wynikającymi z wieloletniego programu pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Gmina Sulęczyno podjęła uchwałę Nr XXII/182/2009 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie uchwalania „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęczyno na lata 2009 – 2032”. Główne cele programu to:

-        - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

-        - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium gminy,

-        - likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Na terenie Gminy Sulęczyno zinwentaryzowane zostało około 1142 Mg azbestu stanowiących  w 100% pokrycia dachowe, których stopień pilności kształtuje się następująco:

-        I stopień pilności – 80%

-        II stopień pilności – 8%

-        III stopień pilności – 12%

Władze Gminy Sulęczyno w trosce o poprawę warunków życia i ochronę zdrowia mieszkańców jak i turystów przebywających na terenie gminy zrealizowały program pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulęczyno – edycja 2015” polegający na dofinansowaniu demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów azbestowo cementowych pochodzących z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

 

REALIZACJA ZADANIA:

W 2015 roku w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Sulęczyno przeprowadzono
6 inwestycji, polegających na utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Inwestycje miały miejsce w okresie od maja do października 2015 roku. Łącznie utylizacji zostało poddanych
920 m2 eternitu, który znajdował się na dachach budynków mieszkalnych oraz gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulęczyno. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty częściowo, utylizacji zostało poddanych 13,10 Mg odpadów zawierających azbest.

II. INFORMACJA O WARUNKACH UZYSKANIA DOFINANSOWANIA WYNIKAJĄCYCHZ PROGRAMU PRIORYTETOWEGO NFOŚIGW

Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem środkówNFOŚiGW

  1. udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;
  2. kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji;
  3. kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji umowy udostepnienia środków nie może przekroczyć iloczynu 400 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest;
  4. minimalne łączne zaangażowanie środków WFOŚiGW w realizacje niniejszego programu priorytetowego stanowi 35% kosztów kwalifikowanych;
  5. przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;.
  6. przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne;
  7. przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej;
  8. w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego.

 

III.FINANSOWANIE INWESTYCJI

Łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł 17 372,80 z czego 10 230,00 zł stanowi koszt kwalifikowany. Zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-37/229/2015/AZBEST-2015 zawartą pomiędzy Gminą Sulęczyno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gmina Sulęczyno otrzymała dotację w wysokości 8 693,00 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Powyższa dotacja została udostępniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku. Pozostała kwota tj. 8 679,80 zł stanowiła środki własne inwestorów.

Czytany 15920 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 luty 2016 09:54
Zaloguj się, by skomentować