Wielkość tekstu
piątek, 11 wrzesień 2015 14:32

ABC o azbeście

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

„ABC o azbeście”

 1. I.Informacje o szkodliwym działaniu azbestu oraz o założeniach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009 – 2032
 1. 1.Warunki udostępnianiaśrodków przez NFOŚiGW
  1. udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne;
  2. zwrotowi do NFOŚiGW podlegają niewykorzystane środki udostępnione WFOŚiGW oraz pożytki ze środków udostępnionych WFOŚiGW;
  3. NFOSiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOSiGW;
  4. d)środki będą przekazywane na wniosek WFOSiGW w transzach kwartalnych. Limity wypłat określa umowa pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW
  5. 2.Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOSiGW z udziałemśrodkówNFOSiGW
   1. udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;
   2. kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW,w formie dotacji;
   3. kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie mogą przekroczyć iloczynu 400 zł  i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest;
   4. minimalne łącznie zaangażowanie środków WFOŚiGW w realizacje niniejszego programu priorytetowego stanowi 35% kosztów kwalifikowanych;
   5. przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;
   6. przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne;
   7. przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej;
   8. w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznychodbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy,zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielaniaoraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacjidotowana jednostka samorządu terytorialnego.
   9. i)w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 4.2 kwota dofinansowania ze środków NFOŚ i GW wynosi 100% kosztów kwalifikowanych; pkt. 2-6 nie stosuje się;
  6. Beneficjenci

Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 1. 4.Rodzaje przedsięwzięć
  1. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwaniaazbestu i wyrobów zawierających azbest.Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestui wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiemlub powiatu, na którego terenie się znajduje.
  2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową.
  3. Zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” do 2032 roku Polska musi pozbyć się wszystkich wyrobów azbestowych. Program nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki, których realizacja ma doprowadzić do takiego stanu – braku azbestu w naszym otoczeniu.
  4. Informuje się mieszkańców, że samodzielne  podejmowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest szkodliwe dla zdrowia.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókienka wdycha się z powietrzem do płuc, gdzie zostaną już  na zawsze, a ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe – międzybłoniaki, raka płuca i inne poważne zmiany w płucach.

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu (oznacza to, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia). Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka. Jednak nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest dostający się do organizmu drogą pokarmową jest szkodliwy dla zdrowia

Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami są:

 • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach,
 • użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,
 • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
 • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń. Stosowanie wyrobów azbestowych, a w konsekwencji możliwość uwalniania włókien azbestu do środowiska, spowodowało wzrost zainteresowania zdrowotnymi skutkami środowiskowej ekspozycji na azbest.

Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).

Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajników oraz chłoniaków. Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach nowotworów należy postrzegać jedynie jako prawdopodobne.

Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

 1. II.Informacje dotyczące usuwania azbestu - przekierowanie na stronę serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

„Azbestowe archiwum”

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno.

Okres realizacji od maja 2011 r. do października 2011 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 29 403 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 20 218 zł, pozostała kwota tj. 9 185 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 14,57 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2011.

Okres realizacji od października 2011 r. do maja 2012 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 87 678,24 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 60 759,00 zł, pozostała kwota tj. 26 919,24 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano ok. 58,31 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2012.

Okres realizacji od maja 2012 r. do września 2012 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 19 915,82 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 13 941,00 zł, pozostała kwota tj. 5 974,82 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 13,36 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2013.

Okres realizacji od maja 2013 r. do października 2013 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 12 340,00 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 8 355,00 zł, pozostała kwota tj. 3 985,00 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 16,64 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2014.

Okres realizacji od maja 2014 r. do października 2014 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 35 748,80 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 34 168,00 zł, pozostała kwota tj. 1 580,80 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 45,67 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2015.

         Okres realizacji od maja 2015 r. do października 2015 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 10 230,00 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 8 693,00 zł, pozostała kwota tj. 1 537,00 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 13,10 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

Czytany 14491 razy Ostatnio zmieniany środa, 06 kwiecień 2016 13:03
Zaloguj się, by skomentować