Wielkość tekstu
AZBEST

AZBEST

AZBEST

czwartek, 03 styczeń 2019 14:56

WFOSiGW1

W związku z wystąpieniem nawałnicy w dniach 11/12 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Sulęczyno uległy uszkodzeniu eternitowe pokrycia dachowe. W 2018 roku w ramach konkursu przeprowadzono 5 inwestycji, polegających na utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Łącznie utylizacji zostało poddanych ok. 1510 m2 eternitu, który znajdował się na dachach budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulęczyno. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty, utylizacji zostało poddanych 20,26 Mg odpadów zawierających azbest. Łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł 24 353,12 zł z czego 10 984,50 zł stanowi koszt kwalifikowany. Zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-37/238/2018/2087 zawartą pomiędzy Gminą Sulęczyno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina Sulęczyno otrzymała dotację w wysokości 10 984,50 zł, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych. Powyższa dotacja została udostępniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

piątek, 27 kwiecień 2018 13:13
OGŁOSZENIE KONKURSU „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą:
„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCY AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2018).

czwartek, 07 grudzień 2017 15:09

 

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.

 

W związku z wystąpieniem nawałnicy w dniu 11/12 sierpnia 2017 r. na terenie gminy Sulęczyno uległo uszkodzeniu 61 pokryć dachowych z azbestu. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty, utylizacji zostało poddanych 86,4 Mg odpadów zawierających azbest.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 69 119,94 zł co stanowi 100 % kosztu kwalifikowanego, który Gmina Sulęczyno otrzymała, zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III—37/295/2017/AZBEST-usuwanie szkód-2017 zawartą pomiędzy Gminą Sulęczyno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Powyższa dotacja została udostępniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

AKTYWNY ODNOŚNIK DO STRONY WFOŚiGW w GDAŃSKU

>>> www.wfosigw.gda.pl<<<

wtorek, 14 listopad 2017 12:06

 

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2017

I. OPIS ZADANIA, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

W 2017 roku w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Sulęczyno przeprowadzono 8 inwestycji, polegających na utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Łącznie utylizacji zostało poddanych ok. 1834 m2 eternitu, który znajdował się na dachach budynków mieszkalnych oraz gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulęczyno. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty, utylizacji zostało poddanych 24,76 Mg odpadów zawierających azbest.

 

II.FINANSOWANIE INWESTYCJI

Łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł 21410,02 zł z czego 19.824,09 zł stanowi koszt kwalifikowany. Zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-37/208/2017/AZBEST-2017 zawartą pomiędzy Gminą Sulęczyno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina Sulęczyno otrzymała dotację w wysokości 14.868 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych. Powyższa dotacja została udostępniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

III.AKTYWNY ODNOŚNIK DO STRONY WFOŚiGW w GDAŃSKU

>>> www.wfos.gdansk.pl<<<

piątek, 30 październik 2015 10:33

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: GOSPODAROWANIE ODPADAMI INNYMI NIŻ KOMUNALNE. CZĘŚĆ 2) – USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO – edycja 2015.

piątek, 11 wrzesień 2015 14:32

„ABC o azbeście”

 1. I.Informacje o szkodliwym działaniu azbestu oraz o założeniach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009 – 2032
 1. 1.Warunki udostępnianiaśrodków przez NFOŚiGW
  1. udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne;
  2. zwrotowi do NFOŚiGW podlegają niewykorzystane środki udostępnione WFOŚiGW oraz pożytki ze środków udostępnionych WFOŚiGW;
  3. NFOSiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOSiGW;
  4. d)środki będą przekazywane na wniosek WFOSiGW w transzach kwartalnych. Limity wypłat określa umowa pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW
  5. 2.Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOSiGW z udziałemśrodkówNFOSiGW
   1. udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;
   2. kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW,w formie dotacji;
   3. kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie mogą przekroczyć iloczynu 400 zł  i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest;
   4. minimalne łącznie zaangażowanie środków WFOŚiGW w realizacje niniejszego programu priorytetowego stanowi 35% kosztów kwalifikowanych;
   5. przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;
   6. przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne;
   7. przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej;
   8. w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznychodbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy,zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielaniaoraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacjidotowana jednostka samorządu terytorialnego.
   9. i)w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 4.2 kwota dofinansowania ze środków NFOŚ i GW wynosi 100% kosztów kwalifikowanych; pkt. 2-6 nie stosuje się;
  6. Beneficjenci

Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 1. 4.Rodzaje przedsięwzięć
  1. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwaniaazbestu i wyrobów zawierających azbest.Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestui wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiemlub powiatu, na którego terenie się znajduje.
  2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową.
  3. Zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” do 2032 roku Polska musi pozbyć się wszystkich wyrobów azbestowych. Program nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki, których realizacja ma doprowadzić do takiego stanu – braku azbestu w naszym otoczeniu.
  4. Informuje się mieszkańców, że samodzielne  podejmowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest szkodliwe dla zdrowia.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókienka wdycha się z powietrzem do płuc, gdzie zostaną już  na zawsze, a ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe – międzybłoniaki, raka płuca i inne poważne zmiany w płucach.

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu (oznacza to, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia). Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka. Jednak nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest dostający się do organizmu drogą pokarmową jest szkodliwy dla zdrowia

Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami są:

 • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach,
 • użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,
 • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
 • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń. Stosowanie wyrobów azbestowych, a w konsekwencji możliwość uwalniania włókien azbestu do środowiska, spowodowało wzrost zainteresowania zdrowotnymi skutkami środowiskowej ekspozycji na azbest.

Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).

Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajników oraz chłoniaków. Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach nowotworów należy postrzegać jedynie jako prawdopodobne.

Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

 1. II.Informacje dotyczące usuwania azbestu - przekierowanie na stronę serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

„Azbestowe archiwum”

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno.

Okres realizacji od maja 2011 r. do października 2011 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 29 403 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 20 218 zł, pozostała kwota tj. 9 185 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 14,57 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2011.

Okres realizacji od października 2011 r. do maja 2012 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 87 678,24 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 60 759,00 zł, pozostała kwota tj. 26 919,24 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano ok. 58,31 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2012.

Okres realizacji od maja 2012 r. do września 2012 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 19 915,82 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 13 941,00 zł, pozostała kwota tj. 5 974,82 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 13,36 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2013.

Okres realizacji od maja 2013 r. do października 2013 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 12 340,00 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 8 355,00 zł, pozostała kwota tj. 3 985,00 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 16,64 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2014.

Okres realizacji od maja 2014 r. do października 2014 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 35 748,80 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 34 168,00 zł, pozostała kwota tj. 1 580,80 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 45,67 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).

 

 1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęczyno – edycja 2015.

         Okres realizacji od maja 2015 r. do października 2015 r. Kwalifikowany koszt zrealizowanych zadań wynosił 10 230,00 zł, natomiast kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 8 693,00 zł, pozostała kwota tj. 1 537,00 zł stanowiła wkład własny inwestorów. Unieszkodliwieniu poddano 13,10 Mg  wyrobów azbestowych (wszystkie odpady pochodziły z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW).