Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

Zapraszam na V sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 31 stycznia 2019 roku (tj.czwartek) o godz.10:00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie z następującym porządkiem:

1.Sprawy regulaminowe:

a)otwarcie V sesji VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno i stwierdzenie quorum,
b)przedstawienie porządku obrad V sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
c)zatwierdzenie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 27 grudnia 2018 roku.

2.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym: umowy i zarządzenia.

3.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie międzysesyjnym.

4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
b) określenia zasad zwrotu wydatków na udzielone wsparcie w postaci posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wraz z dowozem dla osób wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
c) zmiany nieruchomości położonych w miejscowości Bębny,
d) zmiany nieruchomości położonych w miejscowości Bębny,
e) planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulęczyno na 2019 rok,
f) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie, w jedną instytucję kultury o nazwie ….,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2019.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Odpowiedzi Wójta na zapytania i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sulęczyno
Kazimierz GLINIECKI

 

Czytany 1439 razy