Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  Wójt Gminy Sulęczyno podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

   

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.),

  Wójt Gminy Sulęczyno podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
  Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po opracowaniu projektu dokumentu Wójt Gminy Sulęczyno wystąpił do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.
  Wymienione jednostki wyraziły opinię w przedmiotowej sprawie:
  •    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem
  nr RDOŚ-Gd-WOO.410.22.2018.ES.1, stwierdził, że dla przedmiotowego dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  •    Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Gdańsku pismem nr ONS.9022.1.23.2018.MG uzgodnił bez uwag zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
  Mając na uwadze wymienione uzgodnienia Wójt Gminy Sulęczyno odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
  Jednocześnie w oparciu o art. 17, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) Wójt Gminy Sulęczyno wystąpił do Zarządu Powiatu w Kartuzach o zaopiniowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 217/549/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zaopiniował przedstawiony projekt pozytywnie.
  Biorąc pod uwagę otrzymane uzgodnienia, Wójt Gminy Sulęczyno zgodnie z art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.) w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) informuje o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.
  „Program ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” będzie wyłożony do wglądu od 10 do 31 lipca 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Sulęczynie.
  Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sulęczynie pod adresem http://suleczyno.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_07/BIPF570B45EDB9160Z/POS.pdfnatomiast w wersji papierowej jest dostępny w Urzędu Gminy w Sulęczynie. Sprawą zajmuje się Pani Ewa Olech.
  Uwagi i wnioski można składać w terminie od 10 do 31 lipca 2018 r.:
  -    w formie pisemnej, kierując je na adres Urzędu Gminy w Sulęczynie (ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno) z dopiskiem „uwagi POŚ”,
  -   ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Sulęczynie. Sprawą zajmuje się Pani Ewa Olech,
  -    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sulęczyno. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione się bez rozpatrzenia


  Wójt Gminy Sulęczyno

  Czytany 8100 razy