Wielkość tekstu

fundusze logo 

Gmina Sulęczyno jako Lider projektu, w partnerstwie z Gminami: Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Sierakowice, Tuchomie oraz przedsiębiorstwem KAJAKI Rolbiecki Tomasz

realizuje projekt:

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 „Konwersja”, Działania 8.4. „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego”

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej szlaku kajakowego górnej Słupi

Całkowita wartość projektu: 3 748 720,01 zł

Kwota dofinansowania UE: 3 186 412,01 zł

Okres realizacji projektu: 2017-2020

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-00 zawarta dnia 29 grudnia 2017 r.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaków turystyki kajakowej na obszarze górnej Słupi, obejmujących szlak Słupi oraz jej dopływu - Kamienicy, które przewiduje trzy grupy zadań:

 a. zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną poprzez stworzenie 11 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,

 b. kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz znaki lądowe,

 c. kompleksową promocję tworzonego produktu turystycznego.

Głównymi efektami projektu będzie budowa 11 obiektów publicznej infrastruktury turystycznej na potrzeby turystyki kajakowej oraz utworzenie kajakowych szlaków turystycznych o długości 93 km.

W ramach budowy obiektów infrastruktury turystycznej projekt na terenie gminy Sulęczyno obejmuje realizację trzech zadań:

 a. Przystań kajakowa nad jeziorem Węgorzyno tj. budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji,

 b. Przystań kajakowa Centrum - Budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Sulęczynie,

 c. Przenoska przed jeziorem Węgorzyno - Budowa małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Żakowie.

W przypadku pozostałych partnerów projektu, zakres realizowanych przez nich zadań obejmuje następujące inwestycje:

A. Gmina Sierakowice:

 a. Budowa przystani żeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kąpieli oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino,

B. Gmina Parchowo:

 a. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim jako przystani kajakowej,

C. Gmina Tuchomie:

 a. Przystań kajakowa - Tuchomie basen,

 b. Przystań kajakowa - Izba Regionalna w Modrzejewie,

 c. Przystań kajakowa - Młyn Modrzejewo.

D. Gmina Kołczygłowy:

 a. Budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej,

 b. Budowa przystani kajakowej i punktu etapowego w Kamieńcu (Barnowo),

E. Gmina Czarna Dąbrówka:

 a. Oznakowanie szlaku w obrębie gminy,

F. Partner prywatny - KAJAKI Rolbiecki Tomasz:

 a. Przystań kajakowa i pole biwakowe w Soszycy.

W ramach oznakowania szlaków projekt obejmuje oznakowanie wodne oraz oznakowanie lądowe (drogowe) na całym odcinku powstałego szlaku.

Ponadto projekt przewiduje promocję powstającego produktu turystycznego – podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie tego działania będzie (na obszarze całego województwa) Miasto Gdańsk.