Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  Zapraszam na II sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 29 listopada 2018 roku (tj. czwartek) o godz.13.30 w lokalu remizy OSP w Sulęczynie.

  Porządek obrad:
                      
  1. Sprawy regulaminowe:

     a) otwarcie II sesji Rady Gminy,
     b) przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy.

  2. Sprawozdanie Wójta Gminy.

  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Sulęczyno,
  b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulęczyno,                               
  c) wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
  d) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
  e) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
  f) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
  g) ustalenia wynagrodzenie Wójta Gminy Sulęczyno,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.

  4.Interpelacje i wolne wnioski.

   

  PRZEWODNICZĄCY RADY  GMINY
  Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 2198 razy