Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 r.

Wójt Gminy Sulęczyno
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/224/2013 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,  tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:


1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
a) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych,
b) aktywizacja więzi i animacja społeczna młodzieży i dorosłych wzmacniająca samorządowe oraz obywatelskie inicjatywy lokalne.

Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2014 r. – 6.500,00 zł.
Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku przekazano środki w wysokości 11.400,00 zł.
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego,
b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,
c) organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych,
d) promocja zabytków archeologicznych występujących na terenie Gminy.
W 2013 r. na zadania z obszaru kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano 61.000,00 zł. Na realizację zadań z zakresu promocji kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 r. przekazano organizacjom pozarządowym środki w wysokości 81.148,00 zł.
Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2014  roku – 63.500,00 zł.
3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.
Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2013 r. przekazano organizacjom pozarządowym środki w wysokości 12.900,00 zł, w roku 2012 - 15.720,00 zł.
Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2014 roku – 12.900,00 zł.
            

I. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja może być przyznana oferentom, którzy spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) oraz złożą w terminie prawidłowo opracowaną ofertę.
2. Złożona oferta musi być sporządzona zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór można odebrać w tut. Urzędzie w pokoju nr 13, pod adresem internetowym www.bip.suleczyno.pl  w zakładce Tablica Ogłoszeń UG/Ogłoszenia oraz na stronie internetowej www.suleczyno.pl/Aktualności. Osobą upoważnioną do  kontaktów z wnioskodawcami jest Sabina Itrych – referent ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi  tel. 58 685-63-67.
Wszystkie rubryki powyższej oferty muszą zostać wypełnione!
3. Do oferty należy dołączyć:
1) wyciąg  z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji stanowiące o podstawie działalności podmiotu potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących
2) aktualny statut podmiotu składającego ofertę,
3) jeżeli podmiot planuje pobieranie opłat od adresatów zadania (wpłaty i opłaty adresatów zadania) dokument potwierdzający prowadzenie działalności odpłatnej i możliwość pobierania takich opłat zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),
5) do wniosku można załączyć dodatkowe informacje, opinie, rekomendacje, itp.

W przypadku złożenia przez organizację ofert w więcej niż jednym działaniu dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu załączników.

Wszystkie kopie dokumentów załączonych do ofert winny być ważne i aktualne, poświadczone (na każdej stronie wraz z datą) przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, ujawnione w wypisie z rejestru lub ewidencji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Beneficjent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania w danym podpunkcie zakresu.
6. Organizacje, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.
7. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego podmiotu do wykonania zadania.
8. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia jego realizacji, tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
9. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy dla danego zadania nie może przekroczyć 80 % całkowitych jego kosztów.
10. Dotacje nie będą udzielane na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, zakup wyposażenia i innych środków trwałych (nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako realizacji głównego celu projektu); działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym, podejmowanie działalności gospodarczej; działalność gospodarczą, polityczną i religijną, na realizację bieżących zadań statutowych podmiotu oraz na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania; wydatki związane z projektem, poniesione przez organizatora w okresie nieobowiązywania umowy; oferty złożone przez podmioty nie posiadające zarządu zdolnego do działań prawnych (tj. takiego, któremu zgodnie ze statutem upłynęła kadencja władz i nie wybrano nowego składu zarządu lub rezygnacji członków z pełnienia funkcji w zarządzie i nie dokonania uzupełnienia składu zarządu) nie będą rozpatrywane.
11. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranych ofert i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się na zasadach i terminach określonych w umowie.
12. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.
13. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
14. Ciężar pozyskania środków z innych źródeł leży po stronie organizacji, która w przypadku nieotrzymania tych środków w planowanej wysokości, zobowiązana jest zwrócić gminie dotację.

II. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 r.
2. Minimum 20 % wszystkich kosztów przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta ze środków innych niż dotacja Gminy Sulęczyno. Do wkładu własnego oferenta zalicza się:
- wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji pozarządowej tj. środki finansowe własne (np. ze składek członkowskich, darowizn), środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych), wpłaty  i opłaty adresatów zadania publicznego (w przypadku jeżeli podmiot aplikujący prowadzi działalność odpłatną),
- oszacowaną wartość pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy zawartych w kosztorysie realizacji zadania liczonych po stawkach rynkowych za pracę danego rodzaju.

 

III. Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa z dniem 7 kwietnia 2014 r. o godz. 15.30.
2. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie, pokój nr 6 (sekretariat), ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu).
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco „Konkurs na dotację 2014”,


IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni, licząc od terminu określonego dla ich złożenia.
2. Oceny złożonych ofert dokona powołana Zarządzeniem Wójta komisja konkursowa. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Sulęczyno.
3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
a)  kryteria formalne,
b) kryteria merytoryczne: zgodność z tematyką, metodologia wykonania zadania, kalkulacja kosztów, a realność finansowa zadania oraz doświadczenie i zaplecze organizacyjne oferenta,
c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d) ocena zgodności projektu z jego zadaniami statutowymi oraz zadaniami własnymi gminy,
e) całkowity koszt realizacji projektu,
f) możliwość realizacji zadania publicznego przez Organizacje,
g) analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (terminowość i rzetelność realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków na ten cel).
4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.bip.suleczyno.pl  w zakładce Tablica Ogłoszeń UG/Ogłoszenia oraz  www.suleczyno.pl/Aktualności  w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

                             
Sulęczyno, 2014-03-14

          Wójt             
     Bernard Grucza