Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

  Dnia 3 października 2018 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Sierakowice – Liderem projektu (w partnerstwie z Gminą Kartuzy oraz Gminą Sulęczyno) zawarto umowę o dofinansowanie Projektu „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia emisji w Gminie Sierakowice” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  W 31 stycznia 2017 r. Gmina Sierakowice (wraz z partnerami Gminą Sulęczyno oraz Gminą Kartuzy) aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektu pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”. Projekt uzyskał pozytywną rekomendację Zespołu oceniającego oraz w konsekwencji dofinansowanie w wysokości 8.316.921,99 złotych (ok. 85% wartości kosztów kwalifikowanych). Koszt całkowity inwestycji to 9.956.025,10 zł.

  W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się montaż w gospodarstwach domowych instalacji i urządzeń wykorzystujących energię słońca, w dwóch technologiach: solarnej oraz powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej. Łączna liczba instalacji na obszarze Gmin: Sierakowice, Sulęczyno i Kartuzy powinna wynieść 855, w tym 509 instalacji solarnych, 295 powietrznych pomp ciepła do c.w.u.
  Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przez Lidera Projektu: Gminę Sierakowice. Termin składania ofert wyznaczony jest na dzień: 8 kwietnia 2019 roku.
  Planowany termin zakończenia montażu wszystkich instalacji wyznaczony jest do października 2019 roku.


  Projekt pn. OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno jest współfinansowany  ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 10 Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

   

   

  Czytany 612 razy