Wielkość tekstu

Jednostki i Organizacje

(OŚWIATA GOK GOPS OSP itp.)

Artykuły filtrowane wg daty: luty 2019

OGŁOSZENIE dotyczące bezpieczeństwa pożarowego  

Wójt Gminy Sulęczyno oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz przypominają, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, PASÓW PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH ORAZ TRZCINOWISK I SZUWARÓW

czwartek, 28 luty 2019 18:27

Komunikat Lekarza Weterynarii

KOMUNIKAT 

Wójt Gminy Sulęczyno informuje o komunikacie wydanym przez Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie transportu zwierząt oraz praktycznych wskazówek dla rolników dotyczących postępowania w przypadku uboju zwierząt gospodarskich poza rzeźnią.

czwartek, 28 luty 2019 07:58

Modernizacja drogi - Bukowa Góra

Modernizacja drogi w m. Bukowa Góra 

W dniu 27 lutego 2019 r. Gmina Sulęczyno złożyła wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Pomorskiego na zadania związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
W ramach w/w dofinansowania planowana jest do realizacji: Modernizacja drogi w m. Bukowa Góra na terenie dz. nr 32/17, nr 31/8 i nr 128 na odcinku o długości 300 mb.

środa, 27 luty 2019 22:01

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).
Program ma zasięg ogólnokrajowy – adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych (mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci) bez względu na ich miejsce zamieszkania.
W ramach tego programu zostaje wprowadzona KARTA DUŻEJ RODZINY. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Wykaz uprawnień dla rodzin wielodzietnych oraz podmiotów je przyznających zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

wtorek, 26 luty 2019 20:03

Konkurs "Sposób na sukces"

KONKURS „SPOSÓB NA SUKCES” 

Wójt Gminy Sulęczyno informuje o uruchomieniu XIX edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.Celem konkursu jest promowanie przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacja lokalnych społeczności. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

sobota, 16 luty 2019 09:03

Koncepcja kąpieliska ...

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANEGO KAPIELISKA GMINNEGO PRZY JEZ. WEGORZYNO W SULĘCZYNIE

 

Projektowany teren jest zlokalizowany w obrębie miejscowości Sulęczyno, gmina Sulęczyno, na działkach nr 381, 3181/16 przy jez. Węgorzyno.
Teren projektowy jest obecnie niezagospodarowany, porośnięty lasem, w części północnej występuje młodnik. Przez teren przebiega nieutwardzona droga leśna. Teren graniczy od wschodu z drogą gminną na działce nr 178/3. Na sąsiedniej działce 3181/13 występuje przystań kajakowa.
Jako podstawowe funkcje dla obszaru opracowania uznano szeroko rozumianą rekreację i wypoczynek dla mieszkańców gminy oraz turystów – poprzez zaprojektowanie kąpieliska gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wójt Gminy Sulęczyno działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11  ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450) oraz Uchwały  Nr II/14//2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29  listopada 2018  roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) 

piątek, 08 luty 2019 14:21

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 2 stycznia 2019 r., w związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w powiecie kartuskim działać będą 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Od nowego roku z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego skorzystać będzie mogło znacznie więcej osób, poszerza się katalog osób uprawnionych. 

Sprawozdanie z realizacji inwestycji
oraz projektów z uzyskaniem środków
w latach 2016 - 2018

 

  

  

Radosna Akademia Przedszkolaka
Całkowita wartość projektu wynosi: 741 775,20 zł. 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
w wysokości: 630 508,92 zł (85% kosztów kwalifikowanych)
Projekt realizowany jest od 1.07.2016 r. i trwać będzie do 31.06.2019 r.

W kręgu nauki
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 458 750,43 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
w wysokości: 1 239 937,87 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

Termomodernizacja budynku OSP w Mściszewicach
Wartość inwestycji: 548.744,49 zł
Liderem projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” była gmina Stężyca.
W ramach w/w projektu realizowanym w partnerstwie z innymi gminami Gmina Sulęczyno zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Mściszewicach i uzyskała dofinansowanie w wysokości: 296 001,70 zł (53,94% kosztów kwalifikowanych).

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podjazach
Wartość inwestycji: 969.844,50 zł
Liderem projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” była gmina Stężyca.
W ramach w/w projektu realizowanym w partnerstwie z innymi gminami Gmina Sulęczyno zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podjazach” i uzyskała dofinansowanie w wysokości: 486 741,44 zł (50,19% kosztów kwalifikowanych).

Budowa Drogi Gminnej Nr 166015g Podjazy – Widna Góra (Etap II I III)
Wartość inwestycji: 2 123 252,46 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości: 1 003 726,00 (47,27% kosztów kwalifikowanych).

Przebudowa ul. Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz częsci ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie
Wartość inwestycji: 1.191.943,79 zł 
Dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w wysokości 720 031,37 zł (60,41 % kosztów kwalifikowanych)

   

   

      

Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury technicznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe – „Szlakiem Górnej Słupi”
Wartość inwestycji: 889 044,14 zł 
Dofinansowanie z środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.4. „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” w wysokości: 755.687,52 zł (85 % kosztów kwalifikowanych)

  

   

   

Budowa przedszkola w Węsiorach
Wartość inwestycji: 1 414 796,00 zł 
Dofinansowanie z środków rezerwy ogólnej budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w wysokości: 514 000,00 zł (36,33 % kosztów kwalifikowanych)

 

Modernizacja drogi gminnej nr 166035g ostrów Mausz - Zdunowice Małe – Ostrowite na odcinku 383 mb
Wartość inwestycji: 190 173,74 zł 
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w wysokości 56.554,00 zł (środki budżetu Województwa Pomorskiego na realizację zdań związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych) w wysokości 56.554,00 zł (29,74 % kosztów kwalifikowanych)

  

Odbudowa ulicy Leszczynowej i Ekologicznej wraz z odbudową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Sulęczyno.
Wartość inwestycji: 947 500,00 zł
Dofinansowanie z środków rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie PROMESY Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w wysokości 744 000,00 zł (78,52% kosztów kwalifikowanych).

Remont drogi gminnej nr 166018G Golica – Bębny wraz z remontem odwodnienia w miejscowości Mściszewice
Wartość inwestycji: 395.000,00 zł
Dofinansowanie z środków rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie PROMESY Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w wysokości 316 000,00 zł (80% kosztów kwalifikowanych).

Remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupski w miejscowości Sulęczyno
Wartość inwestycji: 177.000,00 zł
Dofinansowanie z środków rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie PROMESY Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w wysokości 141 600,00 zł (80% kosztów kwalifikowanych).

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Sulęczyno w ramach realizacji programu Ministra Sprawiedliwości
Wartość inwestycji: 55.500,00 zł
Dofinansowanie w wysokości: 54.945,00 zł (99% kosztów kwalifikowanych)

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych dla sołectwa Mściszewice w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie
Wartość inwestycji: 12.000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizowanych na terenach wiejskich w 2018 roku w ramach dotacji w wysokości 10.000,00 zł (83,33% kosztów kwalifikowanych)

Modernizacja, przebudowa odcinka gminnej drogi gruntowej nr 166004G w m. Borek w kierunku Borowy Las
Wartość inwestycji: 295 200,00 zł

 

  

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Widna Góra na dz. nr 2/27 – odcinek 120 mb
Wartość inwestycji: 73 500,00 zł    

 

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Amalka na dz. nr 348 – odcinek 200 mb

Wartość inwestycji: 120 300,00 zł

Bieżąca naprawa dróg w m. Sulęczyno i Zdunowice z środków własnych w wysokości 59.839,50 zł, w tym:
- Naprawa odcinka drogi gminnej nr 166035G Ostrów Mausz – Zdunowice Małe – Ostrowite na odcinku ok. 140mb.
- Naprawa odcinka ul. Stromej w Sulęczynie – podwyższenie światła krawężników wraz z przełożeniem odcinka zjazdu z chodnikiem na odcinku 18 mb
- Naprawa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 252/2 w m. Sulęczyno.

Projekt - „Dobre Geny”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Szansa – Start Gdańsk
Partnerzy Projektu: Gmina Sulęczyno
Okres realizacji: lata 2018 - 2019
Liczba uczestników: 29 uczestników (15 osób lista podstawowa + 14 lista rezerwowa)
Kwota: 350 tys. zł.
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2. Rozwój usług społecznych
Teren na którym projekt jest realizowany: projekt realizowany jest na terenie Ośrodka Mausz dla mieszkańców trzech gminy Sulęczyno

Projekt - „Trój-Gminnii Nestorzy”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Szansa – Start Gdańsk
Partnerzy Projektu: Gmina Sulęczyno / Gmina Lipusz / Gmina Parchowo
Okres realizacji: lata 2018 – 2020
Liczba uczestników: 28 uczestników (15 osób lista podstawowa + 13 lista rezerwowa)
Kwota: 952 tys zł.
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2. Rozwój usług społecznych
Teren na którym projekt jest realizowany: projekt realizowany jest na terenie Ośrodka Mausz dla mieszkańców trzech gmin: Sulęczyno, Parchowo i Lipusz

Projekt - „Nestor”

Wnioskodawca: Powiat Kartuski
Partnerzy Projektu: Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Gmina Sierakowice, Gmina Stężyca i Gmina Sulęczyno
Okres realizacji: lata 2018-2021
Liczba uczestników: ogólnie 175 osób a z gminy Sulęczyno – 17 osób
Kwota: 292 tys zł
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Teren na którym projekt jest realizowany: projekt realizowany jest na terenie Powiatu Kartuskiego a na terenie Gminy Sulęczyno biorą w nim udział mieszkańcy Sołectwa Węsiory.

 

wtorek, 05 luty 2019 13:48

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIU DRÓG

Plan (zasady) zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie GMINY SULĘCZYNO 

 

Strona 1 z 2