Wielkość tekstu
Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku „Wieloletniego programu..."

Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku „Wieloletniego programu współpracy gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2016

 

 

 I.Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji Wieloletniego oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Sulęczyno zobowiązany jest do 30 kwietnia przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

            Rada Gminy Sulęczyno uchwałą nr X/73/2011, z dnia 25 listopada 2011 r. przyjęła „Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2012 – 2016” oraz uchwałą nr XXIV/224/2013, z dnia 14 listopada 2013 roku „Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 nazywane dalej Programem.

            Program jest dokumentem, który określa cele, zasady, formy oraz zakres wzajemnej współpracy organów samorządowych Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi. Jego zadaniem jest budowanie partnerstwa oraz wzajemne wspieranie się w wykonywaniu zadań publicznych, umacnianie lokalnych działań , stwarzanie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, prowadzonych przez samorząd.

       Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego. Organizacje pozarządowe stanowią podstawową bazę dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne przedstawicieli swojego lokalnego środowiska.

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była w formie finansowej i pozafinansowej.

II.Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych.

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzielaniem dotacji. Zlecanie zadań odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Program określił, m.in. zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru:

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- ratownictwa, ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego,

- turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody.

W 2014 roku ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych    z zakresu:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

3)upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wpłynęło 16 ofert od 7 organizacji, po ich rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez komisję konkursową, Wójt Gminy Sulęczyno podpisał 13 umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Sulęczyno na ten cel wyniosła 77.200,00 zł.

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Uczestnicy

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania – przeznaczone środki 6.500,00 zł

1.

3

Gminny Klub Sportowy Słupia

„Organizacja warsztatów z zasad i przepisów gry w piłkę nożną”

3 drużyny młodzików oraz ich rodziny

3.000,00 zł

2.

10

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Bez barier i stereotypów 2014”

280 osób

2.300,00 zł

3.

11a

Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

„Rok z Gotami – warsztaty i występy Teatru Młodych Gotów”

zadania nie zrealizowano

1.200,00 zł

Suma przyznanych środków

6.500,00 zł

Zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - przeznaczone środki 63.500,00 zł

1.

1

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

Festiwal „Rock w Rok”

900 osób

11.500,00 zł

2.

6

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

„KASZUBSKIE MEMORY – rodzinna gra planszowa”

nakład 200 szt.

6.200,00 zł

3.

7

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

Kurhany wśród nas

łącznie 600 osób

2.500,00 zł

4.

8

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Sobótki kaszubskie 2014”

400 osób

3.000,00 zł

5.

11b

Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

„IX Biesiada Gocka w Węsiorach”

500 osób

6.400,00 zł

6.

11c

Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

„Muzeum Gotów w Węsiorach”

-

0 zł

7.

12

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Mściszewiczanki

„Poznaj kulturę kaszubską III edycja”

18 osób

5.000,00 zł

8.

12

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, Zarząd Główny

„Prezentacja dziedzictwa kulturalnego, sztuki i kuchni kaszubskiej podczas festynu kaszubskiego w Sulęczynie

mieszkańcy Gminy Sulęczyno oraz turyści

4.400,00 zł

9.

14

Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych „Jazz w lesie”

„Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie”

ponad 2000 osób

20.000,00 zł

Suma przyznanych środków

59.000,00 zł

Zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przeznaczone środki 12.900,00 zł

1.

2

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

„Ogólnopolskie amatorskie zawody kajakowe HYDROAKTYWNI 2013”

50 uczestników zawodów,

200 widzów

8.600,00 zł

2.

4

Gminny Klub Sportowy „Słupia”

Organizacja Halowej Piłki Nożnej w 2014 roku

-

0 zł

3.

5

Gminny Klub Sportowy „Słupia”

„Organizacja Letniego Turnieju Szóstek Piłkarskich w 2014 roku”

Mecze szóstek piłkarskich - 11 drużyn z terenu woj. Pomorskiego, mecze old-boyów (gracze powyżej 40 lat) – 3 drużyny (2 z gm. Sulęczyno, 1 z Parchowa), młodziki – 3 drużyny (z Sulęczyna, Parchowa i Stężycy)

2.800,00 zł

4.

9

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Biegi Papieskie po raz IV”

100 uczniów, 50 opiekunów, ok. 300 obserwatorów i 30 zaproszonych gości

1.500,00 zł

 

Suma przyznanych środków

12.900,00 zł

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na niską kwotę dofinansowania Stowarzyszenie „Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych” postanowiło nie zrealizować zadania pod nazwą: „Rok z Gotami – warsztaty i występy Teatru Młodych Gotów”.

Ponadto w roku 2014 wpłynęły dwie oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małych grantów, w trybie pozakonkursowym):

  1. Fabryka Aktywności Młodych, ul. Sikorskiego 49/7, 66-400 Gorzów Wlkp. – „Sulęczyno Fabryką Dobra” – oferta nie otrzymała pozytywnej rekomendacji do dofinansowania
  1. Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark –„Poradnictwo Prawno-Obywatelskie dla mieszkańców Gminy Sulęczyno” – oferta otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.123,50 zł.   

III.Współpraca o charakterze pozafinansowym

W roku 2014 Gmina Sulęczyno organizowała dla organizacji pozarządowych działania, które miały charakter pozafinansowy:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Gminy Sulęczyno oraz poprzez wysyłanie e-maili do aktywnych organizacji z terenu Gminy Sulęczyno przekazywane były informacje o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, ich rozstrzygnięcia, informacje o konsultacjach społecznych, terminach składania ofert.
  2. Gmina Sulęczyno prowadziła również działalność informacyjną w postaci informowania aktywnych organizacji pozarządowych działających na jej terenie o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach, możliwości zrzeszania się.
  3. Organizacje pozarządowe mają możliwość przesłania do Urzędu Gminy w Sulęczynie informacji na temat różnorodnych działań, które mogą być zamieszczane na stronie internetowej gminy
  4. Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów.
  5. Gmina Sulęczyno konsultowała z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy.

IV.Podsumowanie

Wieloletni i Roczny Program Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest wyrazem polityki władz Gminy Sulęczyno wobec organizacji pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na terenie gminy.

Współpraca Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i legalności. Współpraca realizowana była na różnego rodzaju obszarach, zarówno w formie zlecania realizacji zadań publicznych, jak i formach pozafinansowych.

Realizacja poszczególnych projektów powiodła się dzięki zaangażowaniu, kreatywności środkom finansowym oraz aktywności wolontariuszy ze strony organizacji pozarządowych. Często organizacje starały się o pozyskanie środków finansowych od sponsorów prywatnych. Realizowane przedsięwzięcia aktywizowały nie tylko dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych. W osiągniętych zadaniach uczestniczyli również dorośli.