Wielkość tekstu

Wójt Gminy Sulęczyno
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/98/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wykonanie zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.  z 2014 r., Nr 1118 z późn. zm.)  w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

 

1)    nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
        a) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych,
        b) aktywizacja więzi i animacja społeczna młodzieży i dorosłych wzmacniająca samorządowe oraz obywatelskie inicjatywy lokalne.

Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 roku przekazano środki w wysokości 6.500,00 zł, w 2015 r. – 10.500,00 zł.

Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2016 r. – 10.500,00 zł.

2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
        a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego,
        b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,
        c) organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych,
        d) promocja zabytków archeologicznych występujących na terenie Gminy.


W 2014 r. na zadania z obszaru kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano 63.500,00 zł, przekazano 59 000 zł.
Przeznaczona kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2015  roku – 63.500,00 zł.
 
Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2016 roku – 60.000,00 zł.

 

3)    upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:
       a)  upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.


Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2014 r. przekazano organizacjom pozarządowym środki w wysokości 12.900,00 zł, w 2015 roku – 20.000,00 zł.


Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2016 roku – 20.000,00 zł.


I. Zasady przyznawania dotacji:
1.    Dotacja może być przyznana oferentom, którzy spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz złożą w terminie prawidłowo opracowaną ofertę.

2.    Ofertę należy złożyć na druku załączonym do ogłoszenia o konkursie. Wzór można odebrać w tut. Urzędzie w pokoju nr 13, pod adresem internetowym www.bip.suleczyno.pl  w zakładce Tablica Ogłoszeń UG/Ogłoszenia oraz na stronie internetowej www.suleczyno.pl/Aktualności. Osobą upoważnioną do  kontaktów z wnioskodawcami jest Sabina Itrych – referent ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi  tel. 58 685-63-67.
Wszystkie rubryki powyższej oferty muszą zostać wypełnione!

3.    Do oferty należy dołączyć:
1)    wyciąg  z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji stanowiące o podstawie działalności podmiotu potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
2)    aktualny statut podmiotu składającego ofertę,
3)    jeżeli podmiot planuje pobieranie opłat od adresatów zadania (wpłaty i opłaty adresatów zadania) dokument potwierdzający prowadzenie działalności odpłatnej i możliwość pobierania takich opłat zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4)    pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),
5)    do wniosku można załączyć dodatkowe informacje, opinie, rekomendacje, itp.

W przypadku złożenia przez organizację ofert w więcej niż jednym działaniu dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu załączników.

Wszystkie kopie dokumentów załączonych do ofert winny być ważne i aktualne, poświadczone (na każdej stronie wraz z datą) przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, ujawnione w wypisie z rejestru lub ewidencji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

4.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.    Beneficjent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania w danym podpunkcie zakresu.

6.    Organizacje, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.

7.    Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego podmiotu do wykonania zadania.

8.    Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia jego realizacji, tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

9.    Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy dla danego zadania nie może przekroczyć 90 % całkowitych jego kosztów.

10.    Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz rozsądne koszty poniesione przez Oferenta w trakcie realizacji projektu, zapisane w jego księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.)

11.    Dotacje nie będą udzielane na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, zakup wyposażenia i innych środków trwałych (nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako realizacji głównego celu projektu); działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym, podejmowanie działalności gospodarczej; działalność gospodarczą, polityczną i religijną, na realizację bieżących zadań statutowych podmiotu oraz na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania; wydatki związane z projektem, poniesione przez organizatora w okresie nieobowiązywania umowy; oferty złożone przez podmioty nie posiadające zarządu zdolnego do działań prawnych (tj. takiego, któremu zgodnie ze statutem upłynęła kadencja władz i nie wybrano nowego składu zarządu lub rezygnacji członków z pełnienia funkcji w zarządzie i nie dokonania uzupełnienia składu zarządu) nie będą rozpatrywane.

12.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranych ofert i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się na zasadach i terminach określonych w umowie.

13.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmniejszenia kosztorysu Oferent musi utrzymać procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, Oferent jest zobowiązany do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu projektu, które stanowić będą podstawę do zawarcia umowy.

14.    W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką Oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca bez możliwości zmniejszenia wkładu osobowego, wysokości finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Oferent umieści informację (w części IV Kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego) o złożeniu wniosków o dofinansowanie do organów administracji publicznej lub innych jednostek sektora finansów publicznych, określając, że wniosek czeka na rozstrzygnięcie. W przypadku nieuzyskania dotacji lub nieuzyskania w pełnej wysokości, kiedy istnieje możliwość realizacji w ograniczonym zakresie, Oferent może dokonać stosownych zmian w ofercie. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości Oferent celem aktualizacji może jedynie przedstawić zaktualizowany harmonogram.

15.    Po wybraniu oferty i podpisaniu umowy, w trakcie realizacji zadania Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć między poszczególnymi pozycjami wydatków z dotacji  określonymi w kosztorysie, do 10% ich wartości. Przesunięcia w części dotyczącej dotacji przekraczające 10 % danego wydatku wymagają uzyskania pisemnej zgody Organizatora konkursu. W pozycjach dotyczących wynagrodzeń i honorariów jakiekolwiek zwiększenia uzasadnione realizacją zadania, powinny zostać pisemnie wyjaśnione i zaakceptowane przez Organizatora konkursu. Możliwe jest, w uzasadnionych realizacją zadania przypadkach, dodanie nowej pozycji wydatków poniesionych z dotacji, po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora konkursu.

16.    Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
17.    Ciężar pozyskania środków z innych źródeł leży po stronie organizacji, która w przypadku nieotrzymania tych środków w planowanej wysokości, zobowiązana jest zwrócić gminie dotację.

 

II. Terminy i warunki realizacji zadania:
1.    Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r.
2.    Minimum 10 % wszystkich kosztów przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta ze środków innych niż dotacja Gminy Sulęczyno. Do wkładu własnego oferenta zalicza się:
- wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji pozarządowej tj. środki finansowe własne (np. ze składek członkowskich, darowizn), środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych), wpłaty  i opłaty adresatów zadania publicznego (w przypadku jeżeli podmiot aplikujący prowadzi działalność odpłatną),
- oszacowaną wartość pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy zawartych w kosztorysie realizacji zadania liczonych po stawkach rynkowych za pracę danego rodzaju.


III. Termin i miejsce składania ofert:
1.    Termin składania ofert upływa z dniem 10 marca 2016 r. o godz. 15.30.
2.    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie, pokój nr 6 (sekretariat), ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu).
3.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco „Konkurs na dotację 2016”,


IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1.    Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni, licząc od terminu określonego dla ich złożenia.
2.    Oceny złożonych ofert dokona powołana Zarządzeniem Wójta komisja konkursowa. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Sulęczyno.
3.    Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
a)    kryteria formalne (m.in. czy oferta została złożona w terminie, czy została złożona na właściwym druku, podpisana przez uprawniony podmiot, czy posiada obowiązkowe załączniki, została podpisana przez osoby uprawnione, czy działania przewidziane w projekcie są zgodne ze statutem organizacji, czy termin realizacji zadania jest zgodny z ustalonym w ogłoszeniu, czy został zapewniony wymagany wkład własny, czy kosztorys jest poprawny pod względem rachunkowym oraz czy oferta zakłada wykorzystanie całości lub części dotacji na działalność gospodarczą organizacji lub oferent wykazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty adresatów zadania mimo, że nie prowadzi działalności odpłatnej zgodnie z wyciągiem z KRS lub statutem, czy oferent załączył wszystkie załączniki),
b)    kryteria merytoryczne:
Komisja konkursowa oferty, które spełniły wymogi formalne, ocenia pod względem treści merytorycznej, stosując kryteria i ocenę punktową wskazaną w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

4.    Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.bip.suleczyno.pl w zakładce Tablica Ogłoszeń UG/Ogłoszenia oraz  www.suleczyno.pl/Aktualności w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

V. Dodatkowe informacje:

1.    W ofercie należy podać liczbę i rodzaj odbiorców, do których zadania jest skierowane oraz sposób ich rekrutacji
2.    W rezultatach realizacji zadania należy określić, czy będą one trwałe i w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania szczegółowo określonego przez Oferenta problemu, lub wpłynie  Należy podać ilościowe określenie rezultatów, które musi być spójne z opisem, celem i harmonogramem wykonania zadnia.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.


                                   

Sulęczyno, 2016-02-17

Załączniki:

1.Karta oceny merytorycznej

2.Wzór oferty.

3.Wzór sprawozdania.