Wielkość tekstu

Jednostki i Organizacje

(OŚWIATA GOK GOPS OSP itp.)

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Numer ogłoszenia: F.2613.1.2016

  Data opublikowania ogłoszenia: 27.09.2016 r.

  Przedmiot: sprzedaż używanego samochodu pożarniczego IVECO, typ: 59-12 Turbo Daily E2 6.0t.

  Tryb sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

  Kryteria oceny ofert: najwyższa osiągnięta cena (najwyższa oferta ustna złożona przy ostatnim postąpieniu)

  Sprzedający:

  Gmina Sulęczyno

  ul. Kaszubska 26

  83-320 Sulęczyno

  tel.: 58 685 63 63

  faks: 58 686 63 98

  adres strony internetowej: www.suleczyno.pl

  adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.suleczyno.biuletyn.net

  Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

  Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2016 r. (czwartek) o godz. 11:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulęczyno, 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26.

  Miejsce i termin do obejrzenia przedmiotu przetargu:

  1. Pojazd będący przedmiotem przetargu znajduje się w jednostce Ochotniczej straży Pożarnej w Sulęczynie.
  2. Pojazd stanowiący przedmiot przetargu można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oględzin pod nr tel. 609 068 956,
  3. Termin, w którym można dokonać oględzin pojazdu upływa w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia przetargu.

  Szczegółowy opis przedmiotu przetargu:

  1. Samochód pożarniczy użytkowany dotychczas przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie.
  2. Samochód sprawny technicznie.
  3. Właściciel – Gmina Sulęczyno, 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26.
  4. Dane pojazdu:
   1. Marka – IVECO,
   2. Model – 59-12 Turbo Daily E2 6.0t.,
   3. Nr rej. – GKA 09J4,
   4. Rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy,
   5. Przeznaczenie – specjalny pożarniczy,
   6. Kolor – czerwony,
   7. Rok produkcji – 1998;
   8. Data pierwszej rejestracji – 1999-01-15;
   9. Kraj aktualnej rejestracji – Polska;
   10. Nr identyfikacyjny pojazdu – ZCFC59801X5193445;
   11. Pojemność silnika – 2800 cm3;
   12. Rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym;
   13. Moc silnika – 90kW (122KM);
   14. Skrzynia biegów – manualna;
   15. Kabina – 5 osobowa;
   16. Zabudowa pożarnicza GBA;
   17. Wskazanie licznika – 88 747 km;
   18. Liczba osi – 2
   19. Rozstaw osi – 3600 mm,
   20. Rodzaj paliwa – olej napędowy (diesel);
   21. Przegląd – do 30.10.2016;
   22. Ubezpieczenie – do 31.12.2016 r.
   23. Karty pojazdu nie wydano.

  Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

  1. Wadium ustala się na kwotę 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).
  2. Wadium wpłaca się do dnia przeprowadzenia przetargu w taki sposób, ażeby w momencie rozpoczęcia przetargu dysponować potwierdzeniem jego wpłaty.
  3. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sulęczyno prowadzony w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach O/ w Sulęczynie, nr rachunku: 41 8324 0001 0041 1981 2000 0010.

  Cena wywoławcza i postąpienie:

  1. Cena wywoławcza wynosi 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

  2. Postąpienie ustala się na kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

  Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.
  3. Niezbędnymi warunkami przystąpienia do przetargu są:
   1. wpłata wadium i dysponowanie potwierdzeniem jego wpłaty w momencie rozpoczęcia przetargu,
   2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym pojazdu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, wg załącznika nr 2 do regulaminu przetargu,
   3. złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej wiadomości danych oferenta, w przypadku, gdy zostanie on wybrany jako nabywca przedmiotu przetargu, wg załącznika nr 3 do regulaminu przetargu,
   4. podanie numeru NIP w momencie rozpoczęcia przetargu lub w przypadku osoby fizycznej przedstawienie dowodu osobistego.

  Wzory oświadczeń, o których mowa w ppkt 2 i 3 dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Sulęczyno, można je również pobrać ze strony internetowej www.suleczyno.biuletyn.net

  Uwagi:

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
  2. Wadium wpłacone przez oferenta, który został wybrany jako nabywca przedmiotu przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia.
  3. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów (którzy nie wygrali licytacji), zwraca się niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego.
  4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
  5. żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,
  6. uczestnik przetargu, który wygrał licytację, uchyli się od zawarcia umowy.

  Informacje pozostałe:

  Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące niniejszego przetargu zawiera Regulamin Przetargu
  nr F.2613.1.2016
  , opublikowany na stronie internetowej
  www.suleczyno.biuletyn.net

  Pytania dotyczące przedmiotowego przetargu prosimy kierować do Pana Pawła Trzebiatowskiego – Skarbnika Gminy Sulęczyno, tel. 58 685-63-63.

   

  Wójt Gminy

  Bernard  Grucza

  Czytany 12521 razy