Wielkość tekstu

Jednostki i Organizacje

(OŚWIATA GOK GOPS OSP itp.)

  XXII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno

  Zapraszam na  XXII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 29 września 2016 roku ( tj.czwartek ) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

  Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:
     a)otwarcie XXII sesji Rady Gminy,
     b)przedstawienie porządku obrad XXII sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,
     c)zatwierdzenie protokołów z obrad XX sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 05 września  2016 roku i nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 14 września 2016 roku.
   
  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

  3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.

  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno za rok 2015.

  5. Informacja Wójta Gminy w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta za 2015 rok.

  6. Informacja ( ustna dyrektorów placówek oświatowych ) o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sulęczyno w roku szkolnym 2015/2016.

  7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za I pierwsze półrocze 2016 roku.

  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 92/6 obręb Sulęczyno,
     b) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 83/2 obręb Borek,
      c) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 89/1 obręb Borek,
     d) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „W kręgu nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”,
     e) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Radosna Akademia Przedszkolaka” złożonego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”,
     f) zmiany uchwały nr XXVI/238/2013 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sulęczyno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
     g) prostująca omyłkę pisarską w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2016 – 2025,
     h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2016 – 2025,                                                                                           
      i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2016.

  9. Interpelacje i wolne wnioski.

   

  PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy Sulęczyno

  Kazimierz GLINIECKI

   

   

                                                             
                                                               
                                                                                                                                    
                             

  Czytany 12047 razy