Wielkość tekstu

PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W SULĘCZYNIE

w dniu 18 czerwca 2015 roku

 

Obecni przedstawiciele Rady: Milena Bronk, Piotr Zatoń, Katarzyna Grenz-Szuta, Kazimierz Gliniecki, Sabina Itrych, Wiesław Ulatowski

Nieobecni: Robert Roda, Grzegorz Stefański

Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami w posiedzeniach Rady uczestniczyć mogą także pozostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednak bez prawa do głosowania.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranych powitał Wójt Gminy Sulęczyno – Bernard Grucza.

Następnie przyjęto jednogłośnie porządek posiedzenia jak poniżej:

1. Powitanie uczestników.

2. Przyjęcie „Regulaminu Wyborów przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie”.

3. Przyjęcie „Regulaminu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie”.

4. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Rady.

5. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady.

6. Sprawy wniesione.

Projekt Regulaminu Wyborów Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego został przedstawiony członkom Rady i jednogłośnie przyjęty.

Ważnym punktem posiedzenia było ustalenie trybu pracy w formie „Regulaminu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie”. Jej członkowie zapoznali się z projektem Regulaminu Rady przygotowanym przed jej posiedzeniem, a następnie w toku dyskusji zaproponowane zostały odpowiednie zmiany.

Ostateczny kształt Regulaminu stanowi załącznik do protokołu. Obecni członkowie Rady przyjęli jednogłośnie „Regulamin działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie I kadencji”.

Kolejnym punktem posiedzenia był wybór przewodniczącego Rady.

Zaproponowano dwie kandydatury - Pani Mileny Bronk oraz Piotra Zatonia. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym wynikiem   - 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący - przyjęli wniosek, iż pracami Rady kierować będzie Pani Milena Bronk – przedstawicielka organizacji pozarządowych. Na Zastępcę Przewodniczącego Rady również zgłoszono dwie kandydatury – Pani Katarzyny Grenz-Szuta oraz Pana Kazimierza Glinieckiego. W wyniku głosowania Zastępcą Przewodniczącego został Pan Kazimierz Gliniecki – przedstawiciel Rady Gminy. Funkcję Sekretarza Rady zaproponowano Panu Wiesławowi Ulatowskiemu, który nie wyraził zgody na kandydowanie i zaproponował, aby Sekretarzem Rady została Pani Sabina Itrych – przedstawicielka Urzędu Gminy, zajmująca się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Pozostali członkowie Rady przychylili się do wniosku.

Termin następnego posiedzenia Rady wyznaczono na 10 września 2015 roku, na godz. 13.00.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności,

2. Regulamin działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie,

3. Regulamin Wyborów Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sulęczynie.

Protokół sporządziła:                                       

Sabina Itrych

                                                                               

Przewodnicząca Gminnej Rady  Działalności Pożytku Publicznego

Milena Bronk

 

 

 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
PDF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------
 
PDF
 
 
 

 
PDF
 
 
 
 

 

--------------------------------------
 
PDF
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------
 
PDF
 
 
 
 
 
--------------------------------------
 
PDF