Wielkość tekstu

Wójt Gminy Sulęczyno działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11  ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450) oraz Uchwały  Nr II/14//2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29  listopada 2018  roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) 

w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:

  1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych,

  2. aktywizacja więzi i animacja społeczna młodzieży i dorosłych wzmacniająca samorządowe oraz obywatelskie inicjatywy lokalne.

Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. przeznaczono środki w wysokości 10.500,00 zł, przekazano 8.650,00 zł, w 2018 r. przeznaczono – 9.000,00 zł, przekazano – 6.700,00 zł

Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2019 r. – 9.000,00 zł.

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:

  1. ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego,

  2. wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,

  3. organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych,

  4. promocja zabytków archeologicznych występujących na terenie Gminy.

W 2017 r. na zadania z obszaru kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano 63.500,00 zł,

w 2018 r. przeznaczono – 35.500,00 zł, przyznano 29.760,00 zł

Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2019 roku – 33.750,00 zł.

 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:

  1. upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przeznaczono organizacjom pozarządowym środki w wysokości 20.000,00 zł – przyznano 8.350,00 zł, w 2018 r. przeznaczono 16.500,00 zł, przekazano – 16.500,00 zł

Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2019 roku – 15.750,00 zł.

 1. bezpieczeństwa i porządku publicznego:

  1. działania edukacyjne w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego,

  2. działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom gminy,

W 2018 r. na realizację zadań z powyższego zakresu przeznaczono 5.000,00 zł, przekazano – 4.804,32 zł

Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2019 roku – 4.500,00 zł

I. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja może być przyznana oferentom, którzy spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.450, z późn. zm.) oraz złożą w terminie prawidłowo opracowaną ofertę.

 1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić w formie papierowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300) zwanego dalej „rozporządzeniem” z zastrzeżeniem punktu 3, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. We wzorze oferty realizacji zadania publicznego poszerzono katalog oświadczeń w zakresie posiadanego numeru rachunku bankowego. Wzór można odebrać w tut. Urzędzie w pokoju nr 13, pod adresem internetowym www.suleczyno.biuletyn.netw zakładce Tablica Ogłoszeń UG/Ogłoszenia oraz na stronie internetowej www.suleczyno.pl/aktualności. Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami jest Sabina Itrych – specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, tel. 58 685-63-67. Oferent składający ofertę na formularzu wygenerowanym z innej strony, niż Gminy Sulęczyno, lub BIP Urzędu Gminy w Sulęczynie zobowiązany jest do uzupełnienia oferty o wymagane oświadczenie.

 1. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 1. Wszystkie rubryki powyższej oferty (poza informacjami wskazanymi w pkt. 6 i 7 niniejszego ogłoszenia) muszą zostać wypełnione! (zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub przypisach)

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy”, lub przekreślić pole.

 1. W pkt. IV.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” nie należy wypełniać pola „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” Wypełnienie tego pola nie będzie przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej.

 2. W pkt. IV.8 oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok…” nie należy wypełniać kolumny „z wkładu rzeczowego (w zł)8)9)”. Wypełnienie tego pola nie będzie przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej. Jeżeli oferent podczas realizacji zadania przewiduje wykorzystanie zasobów rzeczowych, informacje w tym zakresie może opisać w pkt. IV.13 oferty.

 1. Składając oświadczenia w końcowej części oferty należy skreślić niewłaściwe odpowiedzi i pozostawić prawidłowe.

 1. Do oferty należy dołączyć:

 1. w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym musi załączyć aktualny odpis z innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dla podmiotów kościelnych takim dokumentem jest zaświadczenie o osobowości prawnej oraz upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych). Aktualny wyciąg z KRS lub inny dokument oznacza, że wszystkie zawarte w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym,

 2. pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę o dotację, lub potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentu, podpisują osoby inne, niż umocowane do reprezentacji zgodnie z KRS/ewidencją/rejestrem),

 3. dokument poświadczający zakres prowadzonej nieodpłatnej i/lub odpłatnej działalności pożytku publicznego (statut lub inny akt wewnętrzny – zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

 4. oryginał umowy zawartej między organizacjami lub innymi uprawnionymi podmiotami – w przypadku złożenia oferty wspólnej – określającą, m.in. zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania (Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 5. oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.

 6. do wniosku można załączyć dodatkowe informacje, opinie, rekomendacje, itp.

W przypadku złożenia przez organizację ofert w więcej, niż jednym działaniu dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu załączników.

Wszystkie kopie dokumentów załączonych do ofert winny być ważne i aktualne, poświadczone (na każdej stronie wraz z datą) przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, ujawnione w wypisie z rejestru lub ewidencji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 1. Beneficjent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania w danym podpunkcie zakresu. W sytuacji złożenia więcej, niż jednej oferty w tym samym rodzaju zadania, żadna z ofert nie będzie podlegała ocenie formalnej i merytorycznej.

 1. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego podmiotu do wykonania zadania.

 1. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy dla danego zadania nie może przekroczyć 90 % całkowitych jego kosztów, przy czym udział środków finansowych musi stanowić minimum 1% wnioskowanej kwoty dotacji. Oznacza to, że oferent jest zobligowany wnieść minimum 1% finansowego wkładu do zadania liczonego w stosunku do wnioskowanej dotacji. Przez finansowy wkład do zadania należy rozumieć wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji, tj. środki finansowe własne (np. ze składek członkowskich, darowizn), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego) pozostałe środki, np. z dotacji z innych organizacji pozarządowych. Pozostałą wartość wkładu własnego (9%) może stanowić wkład osobowy, czyli oszacowana wartość pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy zawartych w kosztorysie realizacji zadania liczonych po stawkach rynkowych za pracę danego rodzaju.

 1. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz rozsądne koszty poniesione przez Oferenta w trakcie realizacji projektu, zapisane w jego księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.)

 1. Dotacje nie będą udzielane na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu gminy, lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, zakup wyposażenia i innych środków trwałych (nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako realizacji głównego celu projektu); działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym, podejmowanie działalności gospodarczej; działalność gospodarczą, polityczną i religijną, na realizację bieżących zadań statutowych podmiotu oraz na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania; wydatki z dotacji związane z projektem, poniesione przez organizatora w okresie nieobowiązywania umowy; oferty złożone przez podmioty nie posiadające zarządu zdolnego do działań prawnych (tj. takiego, któremu zgodnie ze statutem upłynęła kadencja władz i nie wybrano nowego składu zarządu lub rezygnacji członków z pełnienia funkcji w zarządzie i nie dokonania uzupełnienia składu zarządu) nie będą rozpatrywane.

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranych ofert i zawartej umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 r. poz. 1300) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

 1. Oferent po zakończeniu realizacji zadania będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmniejszenia kosztorysu Oferent musi utrzymać procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, Oferent jest zobowiązany do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów i źródeł finansowania zadania, które stanowić będą podstawę do zawarcia umowy.

 1. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką Oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca bez możliwości zmniejszenia wkładu osobowego, wysokości finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Oferent umieści informację (w części IV Kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego) o złożeniu wniosków o dofinansowanie do organów administracji publicznej lub innych jednostek sektora finansów publicznych, określając, że wniosek czeka na rozstrzygnięcie. W przypadku nieuzyskania dotacji lub nieuzyskania w pełnej wysokości, kiedy istnieje możliwość realizacji w ograniczonym zakresie (z zachowaniem minimalnej wartości wkładu własnego), Oferent może dokonać stosownych zmian w ofercie.W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości Oferent celem aktualizacji może jedynie przedstawić zaktualizowany harmonogram.

 1. Wójt Gminy może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 1. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszelkie naniesione w nich poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką).

II. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania można realizować w okresie 21 marca 2019 r. do 15 grudnia 2019 r., przy czymwydatki ponoszone z dotacji nie wcześniej, niż od dnia podpisania umowy, w taki sposób, by w maksymalnym stopniu beneficjentami działań byli mieszkańcy Gminy Sulęczyno.

 2. Minimum 10 % wszystkich kosztów przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta ze środków innych, niż dotacja Gminy Sulęczyno. Do wkładu własnego oferenta zalicza się:

- wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji pozarządowej w wys. min. 1 % wartości zadania,

- wkład osobowy.

 1. Po wybraniu oferty i podpisaniu umowy, w trakcie realizacji zadania Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć między poszczególnymi pozycjami wydatków z dotacji określonymi w kosztorysie, w danej kategorii kosztów do 10% ich wartości. Przesunięcia w części dotyczącej dotacji przekraczające 10 % danego wydatku wymagają uzyskania pisemnej zgody Organizatora konkursu. W pozycjach dotyczących wynagrodzeń i honorariów jakiekolwiek zwiększenia uzasadnione realizacją zadania, powinny zostać pisemnie wyjaśnione i zaakceptowane przez Organizatora konkursu. Możliwe jest, w uzasadnionych realizacją zadania przypadkach, dodanie nowej pozycji wydatków poniesionych z dotacji, po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora konkursu.

 2. Dopuszcza się akceptację wydatkowania kosztów finansowanych z innych źródeł, niż dotacja Gminy Sulęczyno przed terminem zawarcia umowy z Gminą Sulęczyno, ale nie wcześniej niż 21 marca 2019 roku i nie później niż do 15 grudnia 2019 roku.

Nie będą kwalifikowane, poniesione przed terminem podpisania umowy z Gminą Sulęczyno lub po terminie zakończenia realizacji zadania określonym w umowie, koszty finansowane z dotacji Gminy Sulęczyno.

 1. W pkt. IV.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” nie należy wypełniać pola „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” Wypełnienie tego pola nie będzie przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej.

 2. W pkt. IV.8 oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok…” nie należy wypełniać kolumny „z wkładu rzeczowego (w zł)8)9)”. Wypełnienie tego pola nie będzie przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej. Jeżeli oferent podczas realizacji zadania przewiduje wykorzystanie zasobów rzeczowych, informacje w tym zakresie może opisać w pkt. IV.13 oferty.

 3. Składając oświadczenia w końcowej części oferty należy skreślić niewłaściwe odpowiedzi i pozostawić prawidłowe.

 4. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10 marca 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018 r., poz. 1000), w sytuacji gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

III. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 07 marca 2019 r. o godz. 16.30.

 2. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie, pokój nr 6 (sekretariat), ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu). Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.

 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco „Konkurs na dotację 2019”. Na kopercie powinna się również znaleźć nazwa podmiotu składającego ofertę.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni, licząc od terminu określonego dla ich złożenia.

 2. Oceny złożonych ofert dokona powołana Zarządzeniem Wójta komisja konkursowa. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Sulęczyno.

 3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów (karta oceny ofert):

 1. kryteria formalne,

 2. kryteria merytoryczne.

Wzór karty oceny ofert z stosowaną punktacją w poszczególnych kryteriach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o konkursie.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.suleczyno.biuletyn.netw zakładce Tablica Ogłoszeń UG/Ogłoszenia oraz www.suleczyno.pl/Aktualności w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

V. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

 1. Dane osobowe:

 1. Oferent w związku z przygotowaniem oferty realizacji zadania publicznego, która jest przedmiotem otwartego konkursu ofert zobowiązuje się do postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Klauzula informacyjna:

 1. Zgodnie z art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Sulęczyno.

 1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 58 685 63 63

 2. W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury otwartego konkursu ofert;

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu konkursowym.

 6. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie,

 7. Odbiorcą danych osobowych mogą być osoby lub podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, którym będzie udostępniona dokumentacja niniejszego postępowania konkursowego;

 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 9. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. d, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, zgodnie z zasadami określonymi w RODO;

 11. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych może skutkować nierozpatrzeniem oferty;

 12. Oferent jest zobowiązany poinformować osoby wskazane w ust. 1 o treści niniejszego rozdziału.

 13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty,

 2. Wzór karty oceny oferty.