Wielkość tekstu
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszony dnia 05 marca br.

Wpłynęło piętnaście ofert na realizację zadań z zakresu:

  1. 1)nauki edukacji oświaty i wychowania,
  2. 2)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  3. 3)upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  4. 4)bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Sulęczyno dokonał następującego wyboru ofert:

Lp.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania – przeznaczone środki 9.000,00 zł

1.

4

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”

„Kaszubskie szporty”

3.500,00 zł

2.

14

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Szachy w szkole”

3.200,00 zł

 

Suma przyznanych środków

6.700,00 zł

Zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - przeznaczone środki 35.500,00 zł

1.

5

Fundacja „Nowoczesny Konin”

„Nasze zabytki inaczej - kościół p.w. Św. Trójcy w Sulęczynie” – warsztaty zabytkowej architektury Gminy Sulęczyno dla dzieci

1.600,00

2.

6

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny

„Śladem złotej nici I edycja”

4.650,00

3.

7

Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

„Naprawy i renowacje na terenie rezerwatu Kamienne Kręgi po nawałnicy 2017 r.”

1.510,00

4.

8b

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

Realizacja filmu animowanego „Przygody Remusa”

11.400,00

5.

9

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach

„Festyn na rozpoczęcie lata w Węsiorach”

4.050,00

6.

10

Stowarzyszenie Odtwórców Historycznych Drużyny „NIFLHEIM”

„Warsztaty rzemiosła wczesnośredniowiecznego na grodzisku w Węsiorach”

1.300,00

7.

11

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Podaj rękę” (ppkt.a działań priorytetowych)

3.200,00

8.

12

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Zadbaj o kurhany” (ppkt. d działań priorytetowych)

2.050,00

 

Suma przyznanych środków

29.760,00 zł

Zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przeznaczone środki 16.500,00 zł

1.

1

Stowarzyszenie „Aktywne Kistowo”

„Aktywnie po zdrowie 2018”

2.300,00

1.

8a

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

„Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe Hydroaktywni 2018”

8.800,00

2.

12

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”

„Kaszubski Piknik Sportowy, czyli promocja sportu poprzez promowanie postaw sportowców sprawnych i niepełnosprawnych oraz promocja dyscyplin sportowych dostępnych dla wszystkich w kontekście igrzysk olimpijskich” „

2.200,00

3.

13

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

„Biegi Papieskie po raz VIII”.

3200,00

Suma przyznanych środków

16.500,00 zł

Zadania z zakresu: bezpieczeństwa i porządku publicznego – przeznaczone środki 5.000,00 zł

1

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie

„Mali ratownicy Gminy Sulęczyno”

4804,32

Suma przyznanych środków

4.804,32 zł