Wielkość tekstu
Artykuły filtrowane wg daty: grudzień 2017
piątek, 22 grudzień 2017 14:36

Gospodarka Odpadami ...

Podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulęczyno:

 

REMONDIS Sp. z o. o.02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 – Oddział w Lęborku,
ul. Kossaka 91/95, 84-300 Lębork

 

ELWOZ Sp. z o. o. Szklana 44, 83-334 Miechucino – Oddział Sierakowice
ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

 

Stanisław Staubach „USŁUGI TRANSPORTOWE” – ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla

 

Andrzej Koszałka „PHU SANIKO” – ul. Ceynowy 8/1, 83-300 Kartuzy

 

Sommer Sp. z o. o. – ul. Poznańska 39, 76-200 Słupsk


Osiągnięte poziomy recyklingu za rok 2018

1. Poziom redukcji masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji – 7,00 %

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła – 32,00 %

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,00 %


DNI OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KŁODNIE

(PSZOK)

Każdy piątek i sobota od godz. 10.00 do godz. 18.00

w okresie od 1 listopada do 31 marca PSZOK jest czynny w godzinach od godz. 9.00 do godz. 16.00

Odpady przyjmowane są nieodpłatnie w ilościach określonych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Sulęczyno.

 

Podział sekcji (ciągły) 

Frakcje zebrane w sposób selektywny:

- papier i tekturę,

- opakowania wielomatriałowe,

- szkło, szkło okienne,

- tworzywa sztuczne,

- metale,

- odpady zielone,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

-zużyte opony (8 sztuk rocznie z gospodarstwa domowego)

- gruz budowlany (do 3 m3 rocznie z gospodarstwa domowego)

- popiół,

- przeterminowane leki i chemikalia

 

Niebezpieczne odpady powstające w gospodarstwie domowym:

- resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

-rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

- zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

-środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyte kartridże i tonery,

- przepracowane oleje


Informacja o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Sulęczyno. 

Zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Sulęczyno zajmuje się firma ELWOZ Spółka z o. o. z Sierakowic. Odbiór odbywa się podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych organizowanych w okresie wiosennym i jesiennym każdego roku. Szczegółowe informacje na temat zbiórek odpadów wielkogabarytowych zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Sulęczyno oraz gminnych tablicach ogłoszeń.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w każdy piątek
i sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Kłodnie.


Informacja o zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Sulęczyno.

Na terenie Gminy Sulęczyno nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przekazywane są do Międzygminnego Składowiska Odpadów w Chlewnicy, 76-230 Potęgowo.


 W poniższym linku do pobrania znajduje się Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęczyno za rok 2018

Do pobrania - ANALIZA 

 

 

 

Powiat Kartuski zaprasza do uczestnictwa w programie bezpłatnych badań na WZW typu C

W urzędzie gminy zapłacisz kartą płatniczą i telefonem

Urząd Gminy w Sulęczynie uczestniczy w programie realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju w współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., którego celem jest upowszechnianie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Mieszkańcy Gminy Sulęczyno mają możliwość dokonia opłat za czynności urzędowe (np. opłaty skarbowe, podatki, opłata za śmieci) z wykorzystaniem kart płatniczych oraz telefonów.  Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych jest jednym z oczekiwań nowoczesnego społeczeństwa. Najważniesze korzyści dla samorządu to

- wygoda klientów

- sprawniejsza obsługa przez urzędników

- oszczędność czasów

- bezpieczeństwo transakcji

kir 1

 

Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Tytuł zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SULĘCZYNO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.

 

W związku z wystąpieniem nawałnicy w dniu 11/12 sierpnia 2017 r. na terenie gminy Sulęczyno uległo uszkodzeniu 61 pokryć dachowych z azbestu. Efekt ekologiczny zadania został osiągnięty, utylizacji zostało poddanych 86,4 Mg odpadów zawierających azbest.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 69 119,94 zł co stanowi 100 % kosztu kwalifikowanego, który Gmina Sulęczyno otrzymała, zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III—37/295/2017/AZBEST-usuwanie szkód-2017 zawartą pomiędzy Gminą Sulęczyno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Powyższa dotacja została udostępniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

AKTYWNY ODNOŚNIK DO STRONY WFOŚiGW w GDAŃSKU

>>> www.wfosigw.gda.pl<<<

Dział:AZBEST