Wielkość tekstu

  Zapraszam na X sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 29 maja 2019 roku (tj.środa) o godz.14:00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie. 

   Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:
  a) otwarcie X sesji VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno i stwierdzenie quorum,
  b) przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian, 

  c) zatwierdzenie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym: zarządzenia Wójta i rejestr umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.

  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie międzysesyjnym.

  4. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny działek ewidencyjnych nr 75/2, 20, 21 oraz części dz. nr 74 i 19 w obrębie ewidencyjnym Bukowa Góra, gmina Sulęczyno – PU 64/2019,
  b) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – PU 65/2019,
  c) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – PU 66/2019,
  d) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – PU 67/2019,
  e) sprzedaży nieruchomości położonej w Sulęczynie – PU 68/2019,
  f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Kaszubskiej 24 w Sulęczynie - PU 69/2019,
  g) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków - PU 70/2019,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Sulęczyno na 2019 rok - PU 71/2019,
  i) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2019-2028 – PU 72/2019.

  6. Zapytania radnych i wolne wnioski.

  7. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wnioski.

  Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno 

  Kazimierz GLINIECKI

   

  Czytany 490 razy