Wielkość tekstu

  Zapraszam na XI sesję VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 13 czerwca 2019 roku (tj. czwartek), o godz.14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie. 

  Porządek obrad: 

  1. Sprawy regulaminowe:

  a) otwarcie XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Sulęczyno i stwierdzenie quorum,

  b) przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy i wprowadzenie ewentualnych zmian,

  c) zatwierdzenie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 29 maja 2019 roku.

  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym: zarządzenia Wójta i rejestr umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.

  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie międzysesyjnym.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkola oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie, któremu powierzono stanowisko kierownicze – PU 74/2019,

  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Sulęczyno na 2019 rok – PU 75/2019,

  c) zmieniająca uchwałę nr X/73/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2019-2028 – PU 76/2019,

  d) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników – PU 77/2019.

  5. Raport o stanie gminy:

  a) przedstawienie raportu o stanie gminy,

  b) debata nad raportem o stanie gminy,

  c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy – PU 78/2019.

  6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2018:

  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

  b) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno w sprawie absolutorium,

  c) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno w sprawie absolutorium.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2018 – PU 79/2019,

  b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2018 – PU 80/2019.

  6. Zapytania radnych i wolne wnioski.

  7. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wnioski.

  Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno
  Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 464 razy