Wielkość tekstu

  WFOŚiGW w Gdańsku udzieli dofinansowania na likwidację pokryć azbestowych (eternitu) dla mieszkańców z gmin dotkniętych ubiegłoroczną nawałnicą

  WFOŚiGW w Gdańsku ogłosił konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które przeznaczą środki na finansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

  Kwota dofinansowania ma wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

  • 600 zł/tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
  • 300 zł/tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu. 

  Prace muszą zostać wykonane jeszcze w tym roku!

  UWAGA:

  Ze względu na ograniczony budżet WFOŚiGW w Gdańsku, rzeczywisty poziom dofinansowania po rozstrzygnięciu konkursu może wynieść mniej niż 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

  Zgodnie z § 3 pkt 5 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, Fundusz może pokryć koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania. Podstawę do ich refundacji stanowi zawarta umowa. Przed terminem zawarcia umowy Wnioskodawca ponosi wydatki, mogące stanowić koszty kwalifikowane zadania, na własne ryzyko. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

  Prosimy właścicieli budynków planujących jeszcze w tym roku, zlikwidować uszkodzony dach lub pozbyć się zdjętego już eternitu, o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Sulęczyno, pok. 3, w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r., celem złożenia wniosku. We wniosku należy podać powierzchnię płyt azbestowych jaka planowana jest do wymiany. Więcej informacji pod nr tel. 58 685 63 94.

   Wymagane jest aby prace związane z demontażem i przekazaniem do utylizacji były przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

  Wnioskodawcy powinni posiadać dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

  Czytany 4410 razy